Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím navštevujú žiaci nevidiaci, žiaci so zvyškami zraku, žiaci slabozrakí aj žiaci s kombinovaným postihnutím (k zrakovému sa pridružuje rečové, sluchové či telesné postihnutie).

Žiaci sú prijímaní na základe vyplneného Návrhu na prijatia žiaka.

Vzdelávanie žiakov prebieha podľa školského vzdelávacieho programu.

Ak má žiak niektorú z porúch učenia, môžu mu učitelia z predmetov, ktoré táto porucha ovplyvňuje, vypracovať individuálny vzdelávací plán.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa postupuje podľa Pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, pričom sa prihliada na Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa Vyhlášky o špeciálnych školách smie byť v jednej triede v 1. až 5. ročníku maximálne 8 žiakov a v 6. až 9. ročníku maximálne 10 žiakov.

Vzdelávanie nevidiacich žiakov prebieha prevažne na hmatovej a sluchovej báze. Pri písaní používajú pichtove stroje, ktoré tlačia text v bodovom braillovom písme. Týmto písmom sú napísané aj učebnice, ktoré majú žiaci k dispozícii. Pri vyučovaní sa používa veľa názorných pomôcok. Individuálna práca so žiakom je samozrejmosťou.

Pri vzdelávaní slabozrakých sa pracuje aj so zrakom – žiaci píšu perom alebo fixou do špeciálnych zošitov a čítajú zväčšené texty. Pri práci používajú optické pomôcky, ktoré im najviac vyhovujú. Najviac si pomáhajú ručnými a televíznymi lupami.

Vzdelávanie žiakov so zvyškami zraku je kombináciou vzdelávania nevidiacich a slabozrakých. Našou snahou je, aby žiaci využili každý zvyšok zraku, ktorý majú, ale prísne dbáme nato, aby sme ich zrakovou prácou nepreťažili.