Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy:

Mgr. Lucia Zalčíková, PhD. riaditeľka Spojenej školy internátnej

Mgr. Alžbeta Iľašová, zástupkyňa riaditeľky pre Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Mgr. Viera Kamenická, zástupkyňa riaditeľky pre Špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnu, Špeciálnu materskú školu a Praktickú školu

Mgr. Tatiana Huszthyová, zástupkyňa riaditeľky pre mimoškolskú výchovu

Aneta Šurcová – vedúca školskej jedálne

Dušana Lazarová – hospodárka školy

 

Pri škole pôsobí odborová organizácia OZ PŠaV. Predsedníčka: Mgr. Žaneta Mlynárová

Výchovná poradkyňa - Mgr. Jana Motyková

Supervízor - Mgr. Žaneta Mlynárová

Koordinátor školského podporného tímu - Mgr. Alexandra Orletová

 

Rada školy

Predsedníčka: Mgr. Mária Hlavajová – zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Valéria Fedáková - zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Ing. Dagmar Gembická - zastupuje nepedagogických zamestnancov školy

Ing. Martin Smrek – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Ing. Ivana Aľušíková – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Mgr. Henrieta Wintnerová – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

PhDr. Marek Havrila, PhD. - zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Ema Duláková – zastupuje rodičov

Janka Šišková – zastupuje rodičov

Jana Milčáková – zastupuje rodičov

Mgr. Martina Hudáčeková - zastupuje rodičov