Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy oznamuje rodičom, že zápis detí a žiakov do materskej školy, prípravného a prvého ročníka bude prebiehať celý mesiac apríl. Pretože zápis dieťaťa prebieha individuálne, je potrebné vopred sa na ňom dohodnúť, a to telefonicky na čísle: 053/4512395 alebo 0905859177.

Oznam o výsledkoch volieb do rady školy za rodičov

 

Ema Duláková                              31 hlasov

Mgr. Martina Hudáčeková              28 hlasov

Jana Kacvinská                            18 hlasov

Jana Milčáková                            32 hlasov

Ing. Arch. Lukáš Sečka, PhD.        32 hlasov

Janka Šišková                             33 hlasov.

Spolu bolo odovzdaných           174 hlasov

 

Členmi rady školy za rodičov sa stávajú:

Janka Šišková,

Jana Milčáková,

Ing. Arch. Lukáš Sečka,

PhD. A Ema Duláková,

  1. náhradník – Mgr. Martina Hudáčeková,
  2. náhradník – Jana Kacvinská.

 

Ak žiak 3 a viac dní nie je prítomný v škole, rodičia musia potvrdiť na predpísanom tlačive, že ich dieťa je bezpríznakové. Aplikácia IZK umožňuje toto tlačivo podpísať elektronicky. Triedny učiteľ uvidí v IZK podpísané tlačivo okamžite po podpísaní.

 

Návod ako elektronicky podpísať tlačivo o bezpríznakovosti:

  1. Cez meno a heslo sa prihlásiť do IZK dieťaťa. V pravom hornom okne rozbaliť ponuku a vybrať odkaz Covid 19.

 


  1. Po kliknutí na odkaz COVID 19 sa rozbalí ponuka aktuálnych tlačív, ktoré sa dajú stiahnuť a vytlačiť. Ak chcete tlačivo podpísať elektronicky, kliknite na +.

 

 

 

  1. Na obrazovke sa objaví ponuka dokumentov. Na prvom mieste je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, na ktoré je potrebné kliknúť.

 

 

 

4.Rozbalí sa dokument aj s aktuálnym dátumom. Tento dokument si rodič prečíta. Ak sa ho týka pobyt v zahraničí, zaškrtne príslušné vyhlásenie. Ak dieťa v zahraničí nebolo, na konci dokumentu rodič klikne na uložiť. Týmto krokom bolo tlačivo elektronicky podpísané.

Upozorňujeme rodičov, že od septembra 2021 už žiaci nebudú dostávať obedy zadarmo. Zákon umožňuje poskytnúť dotáciu na stravu, ak rodič predloží nasledovné doklady:

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

  1. a) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  2. b) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;
  3. c) ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5 a viac ročné deti) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo  b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (napr. poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov...) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 doručili do SŠI v Levoči doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

 * potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (tlačivo nájdete v odkaze tlačivá).