Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8. 2. 2021 sme opäť spustili prezenčnú formu vyučovania, to znamená, že žiaci všetkých ročníkov môžu chodiť do školy a učiť sa v triede so svojimi spolužiakmi. V prevádzke je tiež školský klub, školská jedáleň, materská škola, školský internát. 

Pred príchodom žiakov do školy vždy v pondelok, alebo v prvý deň príchodu, je rodič povinný podpísať prehlásenie o tom, že dieťa nejaví známky akútnej choroby, nebolo v priamom kontakte s osobou chorou na Covid 19 a nie je v karanténe. Ďalej rodič prehlasuje, že má platný negatívny certifikát na Covid 19. 

Ďalšie dni sa robí ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk.

Platný negatívny certifikát na Covid 19 tiež vyžadujeme od žiakov 2. stupňa a praktickej školy, ktorí sú ubytovaní v internáte a to pri každom príchode z domáceho prostredia do internátu.  

 

Od januára 2021 má každý žiak našej školy možnosť pozrieť si učebnicu bez toho, aby ju mal fyzicky doma. Škola v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila projekt, výsledkom ktorého sú digitálne spracované všetky učebnice, pracovné zošity aj knihy z povinného čítania. Stačí zájsť na webovú stránku www.skn.sk a prihlásiť sa do digitálnej knižnice. Kto nemá prihlasovacie údaje, pri prvej návšteve sa musí zaregistrovať. Knihy sú vo formáte PDF, niektoré sú aj vo zvuku.

Po ukončení dištančného vzdelávania sú žiaci povinní nastúpiť do školy na riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

Nemusia nastúpiť len tí žiaci, ktorí majú niektorí z týchto dôvodov:

 • Pozitívny test na Covid 19 u žiaka
 • Pozitívny test na Covid 19 u osoby, ktorá žije s žiakom v spoločnej domácnosti
 • Blízky kontakt žiaka s osobou pozitívnou na Covid 19 v posledných 5 dňoch
 • Iné akútne ochorenie žiaka.

Neúčasť žiaka na školskom vyučovaní môže ospravedlniť lekár, alebo rodič (5 pracovných dní).

 

Pri nástupe do školy budeme žiadať od každého rodiča žiaka, aby sa preukázal platným certifikátom na ochorenie COVID, nie starším ako 3 dni s negatívnym výsledkom. Kto takýto certifikát nemá, môže sa dať otestovať v Levoči.

 

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

 

Dodatok ku školskému poriadku

Pravidlá dištančného vzdelávania žiakov

 

 1. Dištančné vzdelávanie
 2. a) Dištančné vzdelávanie, t. j. vzdelávanie žiaka bez priamej prítomnosti žiaka v škole, nariaďuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
 3. b) Dištančné vzdelávanie žiakov sa nerealizuje počas prázdnin.
 4. c) Oznam o dištančnom vzdelávaní je zverejnený na webovej stránke školy v záložke Oznamy pre rodičov.
 5. Dištančné vzdelávanie formou on-line koordinuje triedny učiteľ. Vzdelávanie v ZŠ sa realizuje len z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Vlastiveda, Prvouka, Prírodoveda, Dejepis, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia. V ŠZŠ aj z predmetov: Rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Vecné učenie. V Praktickej škole aj z predmetov: Rodinná výchova, Zdravotná výchova, Príprava jedál a výživa.

Pre zabezpečenie psychohygienických zásad budú mať žiaci každý predmet len 1-krát týždenne.

 

 1. Realizácia dištančného vzdelávania
 2. Zasielanie písomných materiálov – stručné poznámky, pracovné listy, testy, a pod.

Učiteľ vypracuje  materiál vo forme vhodnej pre každého žiaka individuálne (veľkosť písma, rozsah a pod.). Tlač do brailla aj černotlače zabezpečí škola, ktorá materiály aj rozpošle.

Učiteľ materiály posiela mailom na adresu zástupcov riaditeľa školy ako prílohu. Názov súboru je meno žiaka a skratka predmetu. Termíny zasielania materiálov určí riaditeľ školy.

Učiteľ vyžaduje od žiakov spätnú väzbu.

 1. Vzdelávanie cez internet – učiteľ môže využiť rôzne spôsoby komunikácie – Skype, Messenger, Viber, Zoom, Alf, Zborovna, e-mailová pošta, sociálna sieť a iné, minimálne 1-krát týždenne. Aj týmto spôsobom môže byť splnená požiadavka spätnej väzby.
 2. Vzdelávanie cez telefón – na skontaktovanie sa so žiakom je možné využiť aj telefón rodiča alebo inej blízkej osoby.

 

III. Povinnosti učiteľa

 1. Pripravovať pre žiakov písomné materiály a v stanovenom čase ich poslať nadriadenému.
 2. Ďalšie vzdelávanie realizovať on-line alebo cez telefón minimálne 1 x týždenne s každým žiakom.
 3. Uschovávať spätnú väzbu od žiakov.
 4. Sledovať pracovný mail a webovú stránku školy.

 

 1. Práva učiteľa
 2. Zvoliť si vyhovujúcu formu dištančného vzdelávania.
 3. Realizovať dištančné vzdelávanie aj z domu.
 4. Byť informovaný o listoch od rodičov a žiakov, ktoré prišli na adresu školy.
 5. Zhromažďovať a používať telefonické a mailové kontakty žiakov a ich zákonných zástupcov.

 

 1. Povinnosti žiaka
 2. Aktívne sa zúčastňovať dištančnej výučby.
 3. Zasielať učiteľom spätnú väzbu požadovaným spôsobom a včas.
 4. Samostatne alebo s pomocou inej osoby vypracovávať zadané domáce úlohy.

 

 1. Práva žiaka
 2. Žiak má právo na psychohygienu počas dištančného vzdelávania.
 3. Žiak má právo dostávať učebné materiály vo forme zodpovedajúcej jeho postihnutiu.
 4. Žiak má právo na hodnotenie s prihliadnutím na jeho podmienky v domácom prostredí.

 

VII. Povinnosti rodiča

 1. Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie.
 2. Sledovať webovú stránku školy.
 3. Spolupracovať s triednym učiteľom a nahlásiť mu telefonické a mailové kontakty.

 

VIII. Práva rodiča

 1. Rodič má právo byť informovaný o priebehu a výsledkoch dištančného vzdelávania svojho dieťaťa.
 2. Rodič má právo na konzultácie ohľadom dištančného vzdelávania.

 

V Levoči 23. 10. 2020

                                                                                                                  PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                                      riaditeľka školy