Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Upozorňujeme rodičov, že od septembra 2021 už žiaci nebudú dostávať obedy zadarmo. Zákon umožňuje poskytnúť dotáciu na stravu, ak rodič predloží nasledovné doklady:

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

  1. a) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  2. b) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;
  3. c) ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5 a viac ročné deti) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo  b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (napr. poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov...) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 doručili do SŠI v Levoči doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

 * potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (tlačivo nájdete v odkaze tlačivá).

 

 

Od 8. 2. 2021 sme opäť spustili prezenčnú formu vyučovania, to znamená, že žiaci všetkých ročníkov môžu chodiť do školy a učiť sa v triede so svojimi spolužiakmi. V prevádzke je tiež školský klub, školská jedáleň, materská škola, školský internát. 

Pred príchodom žiakov do školy vždy v pondelok, alebo v prvý deň príchodu, je rodič povinný podpísať prehlásenie o tom, že dieťa nejaví známky akútnej choroby, nebolo v priamom kontakte s osobou chorou na Covid 19 a nie je v karanténe. Ďalej rodič prehlasuje, že má platný negatívny certifikát na Covid 19. 

Ďalšie dni sa robí ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk.

Platný negatívny certifikát na Covid 19 tiež vyžadujeme od žiakov 2. stupňa a praktickej školy, ktorí sú ubytovaní v internáte a to pri každom príchode z domáceho prostredia do internátu.  

 

Od januára 2021 má každý žiak našej školy možnosť pozrieť si učebnicu bez toho, aby ju mal fyzicky doma. Škola v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila projekt, výsledkom ktorého sú digitálne spracované všetky učebnice, pracovné zošity aj knihy z povinného čítania. Stačí zájsť na webovú stránku www.skn.sk a prihlásiť sa do digitálnej knižnice. Kto nemá prihlasovacie údaje, pri prvej návšteve sa musí zaregistrovať. Knihy sú vo formáte PDF, niektoré sú aj vo zvuku.

Po ukončení dištančného vzdelávania sú žiaci povinní nastúpiť do školy na riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

Nemusia nastúpiť len tí žiaci, ktorí majú niektorí z týchto dôvodov:

  • Pozitívny test na Covid 19 u žiaka
  • Pozitívny test na Covid 19 u osoby, ktorá žije s žiakom v spoločnej domácnosti
  • Blízky kontakt žiaka s osobou pozitívnou na Covid 19 v posledných 5 dňoch
  • Iné akútne ochorenie žiaka.

Neúčasť žiaka na školskom vyučovaní môže ospravedlniť lekár, alebo rodič (5 pracovných dní).

 

Pri nástupe do školy budeme žiadať od každého rodiča žiaka, aby sa preukázal platným certifikátom na ochorenie COVID, nie starším ako 3 dni s negatívnym výsledkom. Kto takýto certifikát nemá, môže sa dať otestovať v Levoči.