Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 1. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum bolo oficiálne zriadené v roku 1991 a od roku 2009 funguje ako zdrojové centrum. Zameriava sa na deti v ranom a predškolskom veku v rodinách aj materských školách. Jeho klientmi sú žiaci so zrakovým i viacnásobným postihnutím  v základných a stredných školách, ktorí sú vzdelávaní formou školskej integrácie alebo v špeciálnych školách.


 1. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Zamestnanci centra vykonávajú diagnostickú a metodickú činnosť, pripravujú pre pedagógov aj rodičov odborné semináre, tréningové a rehabilitačné pobyty. Pracovníci cestujú za klientmi do rôznych kútov Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce sú depistáže v materských školách. 1. Snozelen

Snozelen je diagnostická miestnosť slúžiaca zároveň na zrakovú a relaxačnú stimuláciu pre deti so svetlocitom a slabozraké deti. Čarovný priestor ponúka príjemné zážitky a možnosť vyhrať si z niekoľkých pomôcok podľa voľby dieťaťa, napr. bublinkový farebný valec, laser s hviezdnym nebom, optické vlákna, vodná posteľ, svetelný koberec a iné. V rámci zrakovej terapie sa miestnosť využíva na rozvoj funkčného zraku.


 1. Technický pracovník


Technický pracovník zabezpečuje dopravu pracovníkov centra špeciálno-pedagogického poradenstva za klientmi do regiónov Slovenska. Zároveň vykonáva technickú podporu v oblasti informačných technológií pre zamestnancov i žiakov školy.
 1. Špeciálna pedagogička

Špeciálna pedagogička vykonáva intervenčnú činnosť pri nápravách a reedukácii pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou.

 1. Učebňa hudby

Učebňa hudby je zariadená tak, aby sa žiaci mohli oboznámiť s rôznymi tradičnými aj alternatívnymi hudobnými nástrojmi. Nachádza sa tu kvalitné zariadenie na reprodukciu hudby, ozvučovací systém a množstvo auditívnych pomôcok. Súčasťou učebne je rozsiahla fonotéka.

 

 

 1. Učebňa keramiky

V rámci ergoterapie pri práci s hlinou v keramickej dielni žiaci primárne rozvíjajú pravo-ľavú orientáciu, koordináciu ruky a oka, stimulujú jemnú motoriku, odbúravajú stres, tešia sa z vlastnoručne vyrobeného darčeka pre svojich blízkych i sponzorov školy. Šikovnejší žiaci si môžu vyskúšať prácu na elektrickom hrnčiarskom kruhu. Súčasťou vybavenia keramickej dielne je keramická pec na vypaľovanie výrobkov.

 

 1. Učebňa výtvarnej výchovy

Výtvarného umenia sa žiaci „dotýkajú“ v zrekonštruovanej výtvarnej učebni. Môžu tu kresliť, maľovať, modelovať, tvoriť a dávať na papier či fóliu svoje nápady. Nevidiacim sú k dispozícii špeciálne pomôcky na kreslenie tyflopedických obrázkov, slabozrakí môžu svoju kreativitu využiť pri kreslení v špeciálnych počítačových programoch. Počas hodín výtvarnej výchovy získavajú základné zručnosti v oblasti haptiky a učia sa hmatom rozlišovať tyflograficky stvárnené obrázky.

 

 1. Stolárska dielňa – Učebňa pracovného vyučovania

V stolárskej dielni sa žiaci učia rozpoznávať druhy materiálov, poznávajú konštrukciu a funkciu nástrojov, hovoria o tom, čo robia a s čím pracujú. Získavajú základné zručnosti zo spracovania dreva a práce s prúteným materiálom. Pracovné vyučovanie v nich formuje kladný vzťah k práci a pripravuje pre budúce povolanie. Stolárska dielňa je vybavená stolárskymi stolmi a množstvom pracovného náradia.

 

 1. Telocvičňa

Telocvičňa je vzhľadom na bezpečnosť nevidiacich žiakov prázdna a kvôli lepšej akustike sú steny vyložené drevom. Na podlahe sú nohou hmatateľné čiary prispôsobené na hru futbalu, goalballu, basketbalu či volejbalu. V jednom kúte telocvične sa nachádza lezecká stena. Priestor na športové vyžitie žiakom ponúka okrem malej telocvične či posilňovne aj moderné multifunkčné ihrisko, na ktorom žiaci aktívne trávia čas aj v popoludňajších hodinách.
         

 1. Malá telocvičňa

Viacnásobne postihnuté deti predškolského veku rozvíjajú svoju obratnosť v tzv. malej telocvični, ktorá súčasne slúži na podporu senzomotorickej integrácie. Bola zriadená s finančnou podporou nadácie z USA Hilton Perkins a združenia priateľov. V hrových činnostiach často podporených hudbou sa deti učia ovládať svoje telo, udržiavať rovnováhu a zlepšovať hrubú motoriku. Zvládnutie pravo-ľavej orientácie je základom pri následnej orientácii v šesťbode, v taktilnej knižke a neskôr pri čítaní bodového písma. 

 1. Učebňa priestorovej orientácie

Priestorová orientácia a samostatný pohyb patria medzi najdôležitejšie zložky edukácie zrakovo postihnutých. Učebňa je zariadená tak, aby sa tu žiaci v rámci individuálnych hodín mohli učiť zvládať jednotlivé zručnosti z makro i mikroorientácie, orientácie v pláne a na mape, rozlišovať predmety hmatom nôh, sluchom a cibriť ďalšie schopnosti potrebné pre samostatný pohyb nevidiacich. V areáli školy sa nachádza výcviková plocha na priestorovú orientáciu, dodnes jediná v rámci Slovenska.

 1. Audioučebňa

Rozvoju sluchového analyzátora ako náhradného kompenzačného zmyslu u zrakovo postihnutých žiakov a sluchovej stimulácie pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou výrazne napomáha audioučebňa. Vyškolený pedagóg aplikuje individualizovanú auditívnu stimuláciu podľa Doktorky Johansen, ktorá dokáže pomôcť deťom pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou, alebo pri špecifických poruchách učenia. U žiakov sa skúma reakcia na jednotlivé tónové frekvencie či spolupráca oboch uší. Nevidiaci sa učia identifikovať smer, z ktorého zvuk prichádza.

 1. Školská psychologička

Školská psychologička realizuje so žiakmi školy pravidelné stretnutia, sociálny tréning, individuálne rozhovory, besedy, vyšetrenia. Metóda pomocou EEG biofeedbacku umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Samotný tréning  je hravý, nenásilný a bezbolestný. Dosiahnutý efekt je trvalý. V škole sa špecializujeme na sústredenie, pozornosť a sebaovládanie.

 1. Cvičná kuchynka

Cvičná kuchynka je prispôsobená pre zrakovo postihnutých a nevidiacich. Žiaci sa v nej učia poznávať kuchynské náčinie a pomôcky, pripraviť jednoduché jedlo a kultivovane stolovať. Kuchynka je vybavená elektrickým sporákom, chladničkou, mikrovlnou rúrou, kávovarom, hovoriacou váhou, špeciálnou doskou na miesenie cesta a ďalšími pomôckami.

 

 1. Učebňa výpočtovej techniky

          Učebňa výpočtovej techniky je zariadená počítačmi so špeciálnym softvérom spĺňajúcim požiadavky žiakov v závislosti od miery zrakového vnímania. V počítačoch sú nainštalované programy pre zrakovo postihnutých: Jaws alebo NVDA – špeciálny program čítajúci obrazovku pre nevidiacich, ZoomText  – zväčšovací program pre slabozrakých a program Lambda na podporu matematických zápisov pre nevidiacich. V učebni nechýba interaktívna tabuľa, vizualizér, scener, laserova tlačiareň a tlačiareň bodového písma.

 1. Ekonómka a hospodárka

          Rukami ekonómky prejdú všetky faktúry a doklady týkajúce sa vedenia účtovníctva školy. V kancelárii sa robia návrhy a úpravy ročného rozpočtu, vystavujú sa objednávky a pracuje sa so štátnou pokladnicou. Zároveň je miestom ohlasovania pracovných alebo školských úrazov a porúch na majetku školy.

 

 

 1. Sociálna pracovníčka

          Náplň práce sociálnej pracovníčky je rôznorodá. V prvom rade komunikuje s úradmi, s centrami pre deti a rodiny, s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov a poskytuje pomoc pri riešení náročných situácií v ich rodinnom živote. Pod palcom má celý proces získavania štátnych dotácií na stravu, učebné pomôcky, cestovné náklady a štipendiá. V jej kompetencii je získavanie podkladov potrebných na prijatie dieťaťa do školy.

 1. Masér

          V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje masér rehabilitačné služby a masáže podľa odporúčania lekára deťom od predškolského veku až po žiakov praktickej školy. Viacnásobne postihnutým deťom bezodkladne pomôže uvoľniť spastické svalstvo. Pri svojej práci využíva vírivú vaňu, stacionárny bicykel a  dva rehabilitačné stoly, ktoré sú súčasťou vybavenia miestnosti.

 

 1. Podateľňa a riaditeľka školy

          Pracovníčka podateľne je personalistkou, osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov a zároveň vykonáva správu registratúry. Spracúva všetku poštu, ktorá prichádza a odchádza zo školy. Z podateľne vedú dvere do kancelárie riaditeľky školy, ktorou je od roku 2009 PaedDr. Šarlota Múdra.