Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je mesačný plán len orientačný a môže sa meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MÁJ  2021

 

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

3.5.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

6.5.2021

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

11.5. 2021

14:00

MZ pre MŠ

Trieda MŠ

12.5.2021

8:00

Rada školy

Podateľňa

17.5.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

17.5.2021

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. vedúcej ŠJ

24.5.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

24.5.2021

10:00

Porada vychovávateľov

On-line

25.5.2021

15:00

Porada učiteľov

On-line

31.5.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3. 5. 2021

8,00 – 8,45

Realizácia programu „Čas premien“ pre žiakov 7. A

7. A

Schneider

4. 5. 2021

14:00

Májový koláč

Kuchynka 2. rodiny

Strižovský

5. 5. 2021

8,00 – 11,40

Tvoríme pre mamičky

1. P

Mogrovičová, Kotyrová

5. 5. 2021

11,50 – 12,35

Profesijná orientácia pre žiakov 8. C

8. C

Motyková

6. 5. 2021

od 9,40

Aprílová rozhlasová relácia

cez šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

6. 5. 2021

od 16,05

Aprílová rozhlasová relácia

cez šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

11. 5. 2021

8,00 – 9,35

Návšteva izby ľudových tradícií v Bijacovciach

8. A

Iľašová

12. 5. 2021

11,50 – 13,25

Profesijná príprava s p. Wantrubovou pre žiakov 8. A

8. A

Motyková

12. 5. 2021

18:00

„Šikovné ruky“ – súťaž v sebaoslužných činnostiach

4. rodina

Petrovičová

18.5.2021

Od 8:00

Prijímacie pohovory do PŠ

podateľňa

Múdra

19. 5. 2021

8,00 – 11,40

Učíme sa hrou

1. P

Mogrovičová, Kotyrová

19.5.2021

8:00 – 10:00

Exkurzia do Múzea Spiša v SNV – 4. A

Sp. Nová Ves

Múdra

19. 5. 2021

11,50 – 13,25

Profesijná príprava s p. Wantrubovou pre žiakov 8. A

8. A

Motyková

19. 5. 2021

14:00

Atletický trojboj

Šk. dvor

Ondrejková E.

22. 5. 2021

13:00

„Otváranie studničiek“, turistika Levočským pohorím

Okolie Levoče

Hardoň

24. 5. 2021

10,00 – 10,45

Realizácia programu „Čas premien“ pre žiakov 8. C

8. C

Schneider

25.-27.5.

Podľa rozpisu

Projektové vyučovanie: Remeslo má zlaté dno

Areál školy

Kamenická, Hlavajová

Podľa ponuky

14:00

Deň hasičov – návšteva hasičskej stanice

Levoča

Špernogová

Celý mesiac

Podľa rozpisu

Triedim, triediš, triedime v rámci SOZ – 1. stupeň

Triedy

Mlynárová + učitelia

Celý mesiac

Podľa rozpisu

Triedim, triediš, triedime v rámci  biológie – 2. stupeň

Triedy

Mlynárová + učitelia

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

  4.5.2021

AUS

ZŠ Trebišov

Hlubovič

7. 5. 2021

AUS ZP

Rozvoz žiakov Jarovnice

Hardoň, žiaci

7. – 10.5.21

AUS

Bratislava

Múdra

10. 5. 2021

AUS ZP

Zvoz žiakov Jarovnice

Zavacká P.

11.5.

AUS

B.Bystrica

Garneková

18. 5. 2021

8,00 – 9,30

AUS ZP

Bijacovce

Iľašová a žiaci 8. A

19.5.2021

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Múdra + žiaci 4.A

21.5.2021

AUS

ZŠ Jarovnice

Vašíčková, Hlubovič, Dredan

28.5. 2021

AUS

ŠZŠ Jarovnice

Vašíčková, Dredan

28.5.2021

AUS

Poprad

Múdra, Kamenická

30.5.2021

AUS

Poprad

Múdra, Kamenická

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

1. 5. 2021

Sobota

Ondrejková E.

2. 5. 2021

Nedeľa

Petrovičová

9. 5. 2021

Nedeľa

Olekšáková

14. 5. 2021

Piatok

Olekšáková

15. 5. 2021

Sobota

Ondrejková E

16. 5. 2021

Nedeľa

Petrovičová

21. 5. 2021

Piatok

Hardoň

22. 5. 2021

Sobota

Petrovičová

23. 5. 2021

Nedeľa

Hardoň

28. 5. 2021

Piatok

Ondrejková E

29. 5. 2021

Sobota

Ondrejková E

30. 5. 2021

Nedeľa

Petrovičová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

27. 5. 2021 do 10,00 hod.

Dochádzka za 05/2021

všetci zamestnanci

27. 5. 2021 do 13,00 hod.

Podklady do mesačného plánu práce na 06/2021

všetci zamestnanci

28.5.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

Dôležité termíny

 

7.5.2021 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

9.5.2021 po 15:00

Možný príchod žiakov do internátu

14.5.2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 –zamestnanci školy

28.5.2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 –zamestnanci školy

Podľa potreby

Testovanie na ochorenie COVID 19 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy v intervenčnej forme

do 28.5.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

4. 5. 2021

8,00 – 10,00

Nahrávanie rozhlasovej relácie – vaše príspevky

Kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

18.5.2021

o 17:00

AV:  Práca na zvládacích stratégiách stresu u detí so zdravotným postihnutím

On-line, pre všetky kategórie  PZ a OZ

Vašíčková

20.5. 2021

Celoslovenská odborná konferencia pre riaditeľky MŠ

On-line

Kamenická

28.-30.5. 2021

Konferencia Učíme pre život 2021

Poprad

Kamenická, Múdra

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti v ŠKD a ŠI

Kontroly zamerané na dodržiavanie školského poriadku

Zalčíková

Kontrola dochádzky žiakov

Stav vedenia pedagogickej dokumentácie učiteľmi a tr. učiteľmi (ETK, IŽK)

Kamenická

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Kontrola efektívneho využitia pracovného času pedagogický zamestnancov

Huszthyová

Kontrola záznamov  výchovno-vzdelávacej činnosti

Hospitácie zamerané na prípravu na vyučovanie

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP, vykazovanej činnosti   a jej  elektronickej verzie

Majerská

Kontrola dodržiavania vydávaných hmotností potravín na prípravu pokrmov

Kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania THP

Kontrola hygieny na zverenom úseku

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

Máj 2021

Montáž podlahy v triedach /p.uč. Mlynárová + Ružbacká