Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MAREC 2020

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2.3.2020

9:15

Aktualizačné vzdelávanie

aula

9.3.2020

8:00

Porada vedenia

podateľňa

10.3.2020

13.00 – 14.00

Praktický nácvik bodového písma, učiteľky ŠMŠ + asistenti učiteľa

trieda ŠMŠ

12.3.2020

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

16.3.2020

8:00

Porada pomocných vychovávateľov pracujúcich v noci

podateľňa

16.3.2020

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ved. výchovy

17.3.2020

14:00

Gremiálna rada

Podateľňa

23.3.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

23.3.2020

9:30

Porada vychovávateľov

internát

24.3.2020

14:00

Porada učiteľov

zborovňa

30.3.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

31.3.2020

14:00

Stretnutie žiackej rady

Podateľňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

10.3.2020

7:40

Stretnutie žiakov v aule

Aula

Múdra

12.3.2020

10:55-11:40

Stretnutie so žiakmi PŠ

aula

Orletová, Hlubovič

13.03.2020

10:00-11:30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

16. 3. 2020

9.00 -10.30

Zážitkové čítanie v SKN  so zameraním na drámu, žiaci

5. A a 6. A

SKN Levoča

Motyková

16. 3. 2020

13.55 -15.40

Plávanie pre žiakov 8. A

bazén SŠI – Kluberta 1, Levoča

Schneider

17.3.2020 

10:00 - 11:40

Školské kolo v POSP 

Cvičná plocha 

Halásová

17. 3. 2020

14:00

Mesiac knihy – zábavno-súťažné popoludnie s rozprávkou

ŠKD

Gajdošová

18.3. 2020

10:30 – 11:30

Marec mesiac knihy v MŠ

SKN

Rišová

20. 3. 2020

8.00 – 13.00

Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom, vybraní žiaci

Športová hala Prešov

Kočiš,

Hlavajová

20.3.2020

 

Účasť vybraných žiakov na Šk. akadémii ZŠ Francisciho

Kino Úsmev

Zalčíková

23. 3. 2020

8.00 – 9.35

Osmijankova literárna záhrada: Chlapec a pes, žiaci 1.st. ZŠ

aula

Dredanová

23.3. 2020

14,00-15,00

Plávanie  v bazéne 3.K

SŠI

Mogrovičová

24. 3. 2020

8.00 – 8.45

8.50 - 9.35

1. stupeň ZŠ

2. stupeň  ZŠ

Prehliadka recitátorov, zástupcov triednych kôl Hviezdoslavovho Kubína

aula

Szitáriová

24. 3. 2020

13.55 – 15.20

Beseda – Alkohol a alkoholizmus, žiaci 8.A, 9.A, 9.C, 1.K, 3.K

aula

Schneider

25. 3. 2020

8.00 – 13.00

Okresné kolo v prednese Hviezdoslavov Kubín, vybraní žiaci

Mestské divadlo, Levoča

Szitáriová, Fedáková

27.03.2020

10:00-11:30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

30. 3. 2020

13.55 -15.40

Plávanie pre žiakov 8. A

bazén SŠI – Kluberta 1, Levoča

Schneider

31. 3. 2020

14:00

Tvorivá dielňa – téma Veľká noc

Denné izby

Ondrejková, Kuchčáková

31. 3. 2020

14:00

Tvorivá dielňa – téma Veľká noc

Denná izba, ŠKD

Kopkášová, Gajdošová

Podľa ponuky

 

Exkurzia na správe NP Slovenský raj

SNV

Olekšáková

Celý mesiac

 

Výroba veľkonočných dekoratívnych predmetov z dreva

Stolárska dielňa

Strižovský

Celý mesiac

 

Súťaž vo veslovaní

Veslica

Ondrejková

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

9.3.- 13.3. 2020

F. Chopin – Prelúdium Dažďové kvapky, 210. výročie jeho narodenia

Detské odd.

Parová

23.3.- 27.3. 2020

M . K. Hubová – úloha Esmeraldy v Predanej neveste (B. Smetana)

Detské odd.

Parová

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

5.3. 2020

Odb. seminár: Aktuálny  prístup k Dg. a liečba amblyopie

Martin, UVEA mediklinik

Garneková, Hlubovič

11.3.2020

Seminár: Špecifiká práce s rodičmi detí s MRK

Košice

Kicošová

20.-22.3. 2020

Konferencia Učíme pre život

Poprad

Múdra Š., Kamenická V.

22.3.2020

Slávnostný večer s SNM- Spišské múzeum v Levoči

Mestské divadlo Levoča

Múdra

26.3.2020

Seminár: Využitie IKT vo vyučovaní žiakov so ZP (pre učit. škôl so začleneným žiakom)

Levoča SŠI, PU II

Hlubovič

Jakubovičová

27.3.2020

Školské oslavy Dňa učiteľov

 

Všetci zamestnanci školy

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

17. 3. 2020

8:00

Triedne rodičovské združenie pre predškolákov a rodičov detí s odloženou školskou dochádzkou

Trieda ŠMŠ

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

  5.3.2020          

AUS

Martin

Garneková, Hlubovič

  9.3.2020

AUS ZP

Zvoz žiakov

Zavacká P.

10.3.2020           

AUS

Kežmarok

Garneková

11.3.2020

AUS

Košice

Kicošová

11.3.2020           

AUS

Martin

Hurtuková

12.3.2020           

AUS

Štiavnické Bane, Kremnica

Garneková, Jakubovičová

13.3.2020            

AUS

Spišská N.V.

Hurtuková

16.3.2020           

AUS

Cirkevná MŠ, Smižany

Garneková, MUDr. Gibalová

17.3.2020           

AUS

Nové Mesto N.V.

Hurtuková

19.3.2020           

AUS

Bardejov, Malcov

Jakubovičová, Dredan

20.3.2020            

AUS

Stráne pod Tatrami

Vašíčková

20.3.2020

AUS

Poprad

Múdra Š., Kamenická V.

22.3.2020

AUS

Poprad - Levoča

Múdra Š., Kamenická V.

23.3.2020           

AUS

Košice,  Župčany

Hurtuková, Garneková,

24.3.2020           

AUS

Sabinov

Dredan

26.3.2020             

AUS

Lietavská Lúčka, Žilina

Dredan

30.3.2020             

AUS

Bracovce, Michalovce

Hlubovič, Hurtuková

 


 

Dôležité termíny

 

29.2. – 8.3.2020

Jarné prázdniny

8.3.2020 po 15:00

Možný príchod do internátu

9.3.2020

Začiatok riadneho vyučovania

14.3.2020

RTVS na 2 vysiela reláciu Cesta natáčanú v našej škole

Do 30.3.2020

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

02-06.03.2020

Označovanie prvého a posledného stupňa schodišťa

 

Montáž internetového pripojenia v malej PC učebni

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

25.3.2020

Podklady do mes. plánu

Vedúci zamestnanci

26. 2. 2020 do 10:00

Dochádzka 3/2020

všetci zamestnanci

27.3.2020

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

13. 3. 2020

Piatok

Ondrejková E.

14. 3. 2020

Sobota

Špernogová

15. 3. 2020

Nedeľa

Kopkášová

20. 3. 2020

Piatok

Hardoň

21. 3. 2020

Sobota

Huszthyová

22. 3. 2020

Nedeľa

Kuchčáková

27. 3. 2020

Piatok

Olekšáková

28. 3. 2020

Sobota

Ondrejková E.

29. 3. 2020

Nedeľa

Petrovičová

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola v CŠPP

 

Hospitácie zamerané na zdravý životný štýl.

 

Hospitácie so zameraním na finančnú gramotnosť

Zalčíková

Dodržiavanie vnútorného systému hodnotenia žiakov

 

Kontrola dochádzky zamestnancov - dodržiavanie príchodu a odchodu z práce

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Kamenická

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

 

Kontrola náplne práce asistentov učiteľa

 

Hospitácie ŠZŠ zamerané na projektové vyučovanie

Huszthyová

Kontrola nočnej služby.

 

Hospitácie zamerané  na činnosť počas soboty a nedele.

Dredan

Kontrola a usmerňovanie pracovníkov s cieľom zvyšovať kvalitatívnu úroveň služieb poskytovaných CŠPP

Majerská

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dokumentácie

Lazarová

Kontrola BOZP a PO

 

Kontrola evidencie a zapisovania poštovného

 

Návštevy školy a pedagogická prax študentov

 

9. – 13. 3. 2020

Prax 13 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

16. – 20.3.2020

Prax 14 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

23. – 27.3.2020

Prax 14 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

30.3. – 3.4. 2020

Prax 13 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu