Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  NOVEMBER  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

6.11.18

7:40

Stretnutie žiakov školy

Aula

6.11.18

14:00

Gremiálna porada

podateľňa

6.11.18

15:00

Porada pre učiteľov ŠMŠ, 1. stupňa ZŠ a ŠZŠ

podateľňa

12.11.18

8:00

Porada vedenia

podateľňa

13.11.18

14:00

Žiacky parlament

podateľňa

19.11.18

8:00

Porada vedenia

podateľňa

19.11.2018

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

20.11.18

14:00

Pedagogická rada

Zborovňa

22.11.18

12:35

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

26.11.18

8:00

Porada vedenia

podateľňa

27.11.18

14:00

Prednáška: Poruchy učenia pre ped. zamestnancov

aula

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5.11. 2018

 

Deň Materských škôl

Levoča

Ondrejková I.

Rišová Ž.

5.11.2018

10,00 hod.

Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu

Aula

Halásová

6. 11. 2018

13:55

Beseda – Deň boja proti AIDS, žiaci VIII. A a IX. A

Aula SŠI

Schneider

6. 11. 2018

14:00

„Človeče nehnevaj sa!“ – turnaj

Denná izba 2. rodiny

Ondrejková

8.11.18

9:30

Hry a zábava v IJP pre deti ŠMŠ

Pedag. fakulta KU

Ondrejková I.

Rišová

8.11.18

15:00

Divadelné predstavenie

Pedag. fakulta KU

 

8.11.18

10:00

Návšteva planetária IV.A

Prešov

Múdra

13.11.18

8:00 – 9:35

Deň nevidiacich – aktivity podľa rozpisu

Triedy

Podľa rozpisu

13. 11. 2018

18:00

„Krížovky“ – kvíz pre starších žiakov

Denná izba 4. rodiny

Petrovičová

 

14.11.2018

10:00-11:40

Robme veci inak a spoločne: Matematika hrou

(III.A, IV.C)

Fedáková, Jakubovičová

14. 11. 2018

10:00 – 12:35

Informatická súťaž i-Bobor ZŠZP 2. stupeň

Informatická učebňa

Hlubovič

16. 11. 2018

9:00-12:35

Exkurzia – Leonardium pre žiakov ZŠZP -VII. A a VIII. A

Prešov

Pavlová, Hlubovič

19. – 23. 10. 2018

 

Plavecký výcvik, žiaci III. A, III. C

Poráč Park

Kočiš

20. 11. 2018

14:00

 

Tvorivá dielňa: Viazanie jesenných kytičiek

Denná izba 4. rodiny

Krištofóryová

21.11.2018

8:00

Testovanie T5-2018, žiaci 5. ročníka

V. A

Motyková

21.11.2018

10:00-11:40

Robme veci inak a spoločne: Slovenský jazyk

(III.A, IV.C)

Fedáková, Jakubovičová

26. 11. 2018

18:00

 

Spinning – vytrvalostné bicyklovanie

Školská chodba

Rišová

27. 11. 2018

13:55-15:20

AIDS – hrozba či prosba o humánnosť, žiaci VIII.A, IX.A

Múzeum ŠŠ

Schneider

Podľa ponuky

 

Exkurzia v Múzeu hudobných nástrojov

Spišský Hrhov

Bartko

Podľa ponuky

 

Burza SOŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka

Levoča

Motyková

Podľa ponuky

 

Exkurzia DOD na SOŠ, triedy VIII. A, IX. A

Levoča

Motyková

Celý mesiac

 

Súťaž:

Pekná škola = pekná trieda

Triedy

 

Žiaci + triedni učitelia

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Žiaci II.K + Mogrovičová

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

5.11.2018

Pracovný seminár vo VUDPaP

Bratislava

Dredan

6.11.2018

Pracovné stretnutie riaditeľov

Levoča

Múdra

7.11.2018

Seminár k aplikácii VP 

ŠPÚ Bratislava

Dredan

7.11.2018

Seminár: Správa registratúry školy

Levoča

Olekšáková

7.- 8.11.2018

Konferencia Dieťa v ohrození

SÚZA Bratislava

Hurtuková, Garneková,

8.11.2018

Pracovná porada koordinátorov

Levoča

Schneider

8.11.2018

Seminár: Prevencia násilia páchaného na deťoch

Prešov

Orletová

9.11.2018

Seminár pre učiteľov IKT

Bratislava

Hlubovič

12.11.2018

Seminár pre mzdové účtovníčky

Prešov

Gembická

14.11.2018

Seminár: Novela o verejnom obstarávaní

Prešov

Lazarová

16. – 17.11.2018

Kontinuálne vzdelávanie Nenásilná komunikácia – 1. úroveň

Aula školy

Prihlásení PZ a OZ

17.11.2018

Workshop k ranej starostlivosti (LH testy)

Bratislava

Garneková, Dredan

26. – 27. 11.2018

Kontinuálne vzdelávanie

Prešov

Hlubovič

29.11.2018

Stretnutie so sponzorom školy

Bratislava

Múdra

 

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

23.-25.11.2018

Spoločne to zvládneme: vzdelávací pobyt pre rodičov a deti

Krompachy, Plejsy

 

 

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

5.11.2018

AUS ZP

Zvoz žiakov

Hardoň, Špernogová

5.11.2018

R

Bratislava

Dredan

7. - 8. 11. 18

AUS

Bratislava

Hurtuková, Garneková, Dredan

8.11.2018

AUS ZP

Prešov

Múdra + žiaci

9.11. 2018

P

ŠZŠ F. Kráľa, Levoča

Fedáková

9.11.2018

R

Bratislava

Hlubovič

12.11.2018

A

Prešov

Gembická

12.11. 2018

P

MŠ Levoča

Hurtuková, Gibalová

13.11. 2018

AUS

Zvolen

Dredan, Hurtuková

14.11.2018

A

Prešov

Lazarová

15.11. 2018

AUS

Martin

Hurtuková, Jakubovičová

17.11. 2018

AUS

Bratislava

Garneková, Dredan

19.11. 2018

P

MŠ Levoča

Hurtuková, Gibalová

19.11. – 23.11.2018

AUS ZP

Poráč Park

Kočiš + žiaci

20.11. 2018

AUS

ZŠ Fiľakovo 2x, Lučenec

Dredan, Hurtuková

22.11. 2018

A

Gymnázium Poprad

Hlubovič, Dredan

27.11. 2018

AUS

ZŠ Komenského, Smižany

Dredan, Hurtuková

29.11. 2018

AUS

Bratislava

Múdra

30. 11. 2018

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Hlaváčová

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

9. 11. 2018

Piatok

Kopkášová

10. 11. 2018

Sobota

Kuchčáková

11. 11. 2018

Nedeľa

Hardoň

16. 11. 2018

Piatok

Strižovský

17. 11. 2018

Sobota

Ondrejková

18. 11. 2018

Nedeľa

Špernogová

23. 11. 2018

Piatok

Krištofóryová

24. 11. 2018

Sobota

Gajdošová

25. 11. 2018

Nedeľa

Kuchčáková

 

 

 

 

 

Dôležité termíny

 

Do 29.11.2018

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

30.11.2018 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

2.12.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 15.11.2018

Podklady do plánu kontinuálneho vzdelávania

Pedagogickí a odborní zamestnanci

Do 15.11.2018

Zmena hesla do PC

Vedúci zamestnanci

26.11.2018

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

27.11.2018

Podklady do mesačného plánu

Vedúci zamestnanci

28.11.2018

Dochádzka za 11/2018

Všetci ped. zamestnanci

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola dodržiavania pracovného času a jeho účelného využívania v súlade s pracovnou náplňou

 

Hospitácie v praktickej škole.

 

Hospitácie so zameraním na efektívnosť využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky

Kamenická

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť (variant A,B,C)

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie: ŠMŠ, PŠ a ŠZŠ

 

Kontrola efektívneho využitia pracovného času

 

Kontrola zadávania známok  v IŽK: ZŠ, ŠZŠ a PŠ

Zalčíková

Plnenie uznesení a úloh z pedag. rady

 

Stav a úroveň spracovania obsahu individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov

 

Kontrola dochádzky zamestnancov - dodržiavanie príchodu a odchodu z práce

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola dodržiavania pracovnej doby

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP

Majerská

Kontrola dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení na odkladanie požívatín

Gurčíková

Kontrola pracovných a strojných prostriedkov

 

Kontrola vybavenosti a stavu motorového vozidla