Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  SEPTEMBER  2022

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

5.9.2022

9:00

Slávnostné otvorenie školského roku

aula

6.9. 2022

13,00

Porada učiteľov (pedagogická dokumentácia).

Zborovňa

6.9. 2022

13,20

Stretnutie vyučujúcich  5.A + býv. vyuč. 4.A

Zborovňa

6.9.2022

14:00

Stretnutie predsedníctva združenia

podateľňa

12.9.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

16.9.2022

15:00

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

On-line

19.9.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

19.9.2022

9:00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

27.9. 2022

14,00

MZ pre ŠZŠ

4.C

 

14,30

PK spoločenskovedná

7.A

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5.9. 2022

9,00

Slávnostný začiatok šk. roka 2022/23

Aula

všetci

6.9.2022

8,00-9,35

Rozdávanie učebníc žiakom a učebných pomôcok

Triedy

Triedni učitelia

6.9. 2022

10,00 – 11,40 1.st

Sociálne zručnosti: školský poriadok, všeobecné pravidlá triedy + nové projektové vyučovanie

Triedy

Triedni učitelia

6.9.2022

10,00 – 12,35 2.st.

Sociálne zručnosti: školský poriadok, všeobecné pravidlá triedy + nové projektové vyučovanie

Triedy

Triedni učitelia

7.9. 2022

 

 

10,55-11,40

 

11,50 – 12,35

Tematický deň „Moje prázdniny“

Prezentácia: 1.P, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 2.C, 3.C, 4.C a 5.C

Prezentácia: 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.C, 1.K

Triedy

 

Aula

 

 

Aula

Triedni učitelia

Od 8.9.2022

 

Vyučovanie podľa rozvrhu

Triedy

Vyučujúci

12. – 16. 9. 2022

 

Škola v prírode – II. stupeň

Bystrá, hotel Bystrina

Huszthyová

19. – 23. 9. 2022

 

Škola v prírode – I. stupeň

Bystrá, hotel Bystrina

Huszthyová

22. 9. 2022

10,00 – 11,40

Európsky deň jazykov – žiaci 5. – 9. roč. ZŠ

Triedy, aula

Zalčíková, Jakubovičová

23. 9. 2022

8,00 – 13,25

Príbeh hudby;

žiaci 2. stupňa ZŠ

Dom umenia Košice

Szitáriová

26.9. 2022

8,50

Svetový deň bez áut: ŠMŠ, 1.P, 1.A, 1.B

Levoča

Bašistová

26.9. – 30.9.2022

Podľa rozpisu

Celoškolské športové hry

SSI

Kočiš

Podľa dohody

 

Projektové vyučovanie v ŠMŠ: návšteva v ŠŠI J. Vojtaššáka (spoločné objavovanie  jedinečnosti druhého)

Levoča

Bašistová, Babejová

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

12. – 23. 9. 2022

Mária Kráľovičová - životné jubileum 95 rokov / portrét herečky

Detské odd.

Parová

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

6.9. 2022

Otvorenie nového zariadenia Svetielko

Prešov

Múdra, Kamenická

7.9.2022

Porada riaditeľov

Prešov

Múdra

17.9.2022

Galavečer LIONS 25

Košice

Múdra

30.9.2022

Jesenná škola o vyučovaní matematiky

Zvolen

Pavlová

Podľa pokynov

Školenie BOZP a PO pre novoprijatých zamestnancov

podateľňa

Technik BOZP

 

 

Dôležité termíny

 

5.9.2022

Začiatok školského roka a možný príchod žiakov do internátu

Do 29.9.2022

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

30.9.2022 do 15:00

Povinný odchod z internátu

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

5.9.2022

AUS

Poprad – zvoz žiakov

Múdry

6.9. 2022

AUS

Zariadenie Svetielko Prešov

Múdra, Kamenická

6.9.2022

AUS

Sp. Nová Ves

Dredan, Hlubovič

7.9.2022

AUS

Prešov

Múdra

8.9.2022

AUS

Zvolen

Múdry

17.9.2022

AUS

Košice

Múdra

30.9.2022

AUS

Zvolen

Pavlová

30. 9. 2022

AUS ZP ZŠ NS

Rozvoz žiakov

Ondrejková

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

9. 9. 2022

Piatok

Ondrejková Eva

10. 9. 2022

Sobota

Kuchčáková

11. 9. 2022

Nedeľa

Kopkášová

16. 9. 2022

Piatok

Hardoň

17. 9. 2022

Sobota

Kopkášová

18. 9. 2022

Nedeľa

Petrovičová

23. 9. 2022

Piatok

Ondrejková Eva

24. 9. 2022

Sobota

Kuchčáková

25. 9. 2022

Nedeľa

Kopkášová

  

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 8.9. 2022

Plány PK a MZ

Vedúci MZ, PK,

Do 15.9. 2022

Podklady do ročného plánu + plán exkurzií, výletov, kurzov – lyžiarsky, plavecký..

Učitelia, pedagogickí asistenti

19.9.2022

Odoslanie RIS

ZRŠ

27. 9. 2022 do 10,00

Dochádzka 09/2022

všetci zamestnanci

27. 9. 2022

Podklady do plánu práce 10/22

všetci zamestnanci

30. 9. 2022

Aktualizovať  tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky  ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC – vyučujúci

30.9. 2022

IVVP

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku.

 

Kontrola školskej dokumentácie.

 

Kontrola štatistických hlásení a eduzberu.

Zalčíková

Kontrola rozvrhu hodín.

 

Kontrola dozoru - nástup na dozory a ich vykonávanie.

 

Vstupná kontrola triednej dokumentácie.

Kamenická

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

30.9. 2022 Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie v zamerané na adaptáciu nových  detí a žiakov.

Huszthyová

Kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie zamerané na plnenie týždenných plánov.

Dredan

Kontrola štatistických hlásení. Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku v zmysle vnútornej smernice.

Majerská

Poučenie o zaobchádzaní a manipulácií s kuchynským zariadením.

Lazarová

Kontrola dezinfekcie budovy školy.

 

Kontrola dodržiavania termínu odovzdávania účtovnej a mzdovej uzávierky.