Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC   JANUÁR 2023

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

9. 1. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

9. 1. 2023

10,45

Prevádzková porada zamestnancov

aula

10.1. 2023

14,00

Ako používať očnú navigáciu PC TOBI

Online školenia – individuálne

10. 1. 2023

14,00

Školský parlament

podateľňa

10. 1. 2023

15,00

Stretnutie predsedníctva združenia

podateľňa

16. 1. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

17. 1. 2023

9:30

Aktualizačné vzdelávanie - využívanie IKT v príprave na vyučovanie

ŠKD

17. 1. 2023

14,00

PK spoločenskovedná

Szitáriová

17. 1. 2023

14,30

PK tyflopedická

Zemčáková

23. 1. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

23.1.2023

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ved. jedálne

24. 1. 2023

14,00

Pedagogická rada

zborovňa

30. 1. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

31. 1. 2023

14,00

Aktualizačné vzdelávanie - Zmeny v legislatíve školských a poradenských zariadení

Múdra

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

10. 1. 2023

7,40

Stretnutie žiakov a pedagógov

aula

Zalčíková

10. 1. 2023

10,00 – 11,40

Súťaž v sebaobslužných činnostiach pre ZP žiakov príp. – 9. ročníka

aula

Halásová, Hrošárová

12.1.2023

9,45

Vysielanie rozhlasovej relácie

šk. rozhlas

Kamenická

18. 1. 2023

10,00 – 11,30

Korčuľovanie

Zimný štadión

Kočiš

24. 1. 2023

8,50 – 10,40

Keramický workshop pre žiakov 6. ročníka ZŠ Spišský Hrhov

Keramická dielňa

Schneider

Podľa počasia

8,00 – 11,40

8,00 – 12,35

1. účelové cvičenie - sánkovačka

Závada

Kočiš

30. 1. 2023

 

 

8,00-11,40

 

8,00-12,35

 

 

Tematický deň – Deň Braillovho písma

1.P, 1.A, 1.B, 2.A, 2.C, 1.D, 3.A, 4.A, 3.C, 4.C, 5.C

7.C, 1.K, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

triedy, aula

triedni učitelia

31. 1. 2023

8,00 – 8,45

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

triedy

Triedni učitelia

celý mesiac

 

3D obraz zima – tvorivé činnosti

stolárska dielňa

Strižovský

Podľa počasia

 

Sánkovačka

šk. dvor

Špernogová

Podľa počasia

 

Stavanie snehuliaka - súťaž

šk. dvor

Kuchčáková

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

16. – 20. 1. 2023

100. výročie narodenia K. Bendovej – Ako Jožko Pletko...

Detské odd.

Parová

 

 

 

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

10. 1. 2023

8,00 – 8,45

Nahrávanie rozhlasovej relácie

kancelária zástupkýň

Iľašová

Kamenická

 

 

 

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

9. 1. 2023 – 31. 1. 2023

Výmena omietok a maľovanie troch miestností na prízemí školy

 

Plán služobných ciest CŠPP

 

Dátum

Doprava

Cieľ cesty

Účastníci

9. 1. 2023 8,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Poprad

Sámel + asistent

9. 1. 2022 10,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Jarovnice

Sámel + asistent

9. 1. 2023 13,00

AUS ZP

Zvoz žiakov Ostrovany

Sámel + asistent

9. 1. 2023

AUS ŠC

Poprad

Múdry, Múdra, Zalčíková

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

23.1.2023

Uzatvorenie polročnej klasifikácie

učitelia

31.1.2023

Kontrola pedagogickej dokumentácie

Triedni učitelia

31.1.2023

Kontrola a odovzdanie zápisníc MZ a PK

Vedúci MZ a PK

27. 1. 2023

Podklady do plánu práce 02/23

všetci zamestnanci

27. 1. 2023

Odoslanie RIS

ZRŠ

30. 1. 2023 do 13.00

Dochádzka 01/2023

všetci zamestnanci

 

 

 

 

Plánované kontroly a hospitácie

Zalčíková

Kontrola inventarizácie, kontrola elektronických dokumentov, hospitácie zamerané na vzdelávacie výsledky v 1. polroku

Iľašová

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie vzhľadom na polročnú klasifikáciu

Kontrola triednych výkazov a výpisov polročného hodnotenia

Kamenická

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu ŠZŠ, PŠ - hospitácie

Kontrola zadávania známok do internetovej žiackej knižke

Kontrola triednych výkazov a výpisov polročného hodnotenia

Hustzhyová

Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy vychovávateľmi a žiakmi.

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri výchovnej činnosti.

Majerská

Kontrola dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení na odkladanie požívatín

 

 

 

Vedúci dňa v dňoch neprítomnosti vedúcej výchovy

 

Dátum

Deň

Meno

13. 1. 2023

Piatok

Petrovičová

14. 1. 2023

Sobota

Kuchčáková

15. 1. 2023

Nedeľa

Zathurecká

20. 1. 2023

Piatok

Ondrejková Eva

21. 1. 2023

Sobota

Kopkášová

22. 1. 2023

Nedeľa

Kuchčáková

27. 1. 2023

Piatok

Petrovičová

28. 1. 2023

Sobota

Kuchčáková

29. 1. 2023

Nedeľa

Kopkášová

 

Dôležité termíny

 

do 30.1.2023

Možnosť nahlásiť zmenu stravy