Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JANUÁR  2019

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

14.1.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

15. 1. 2019

7:40

Stretnutie žiakov školy

aula

15. 1. 2019

14:00

Spoločenskovedná PK

VIII. A trieda

15. 1. 2019

14:00

Zasadnutie MZ pre primárne vzdelávanie

IV. A trieda

17. 1. 2019

12:35

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

21.1.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

21.1.2019

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

22.1.2019

14:00

Pedagogická rada

zborovňa

28.1.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

29.1.2019

14:00

Žiacka rada

podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

9. 1. 2019

10:00

Film Dilili v Paríži

1.st.

2. st.

ŠZŠ, PŠ

Kino Úsmev Levoča

 

Dredanová,

Semanová

Halásová

12. 1. 2019

8:00

Účasť žiakov na oblastnom kole v súťaži v kolkoch

Košice

Hardoň

14. 1. – 18. 1. 2019

 

Plavecký výcvik pre 6. roč. ZŠ

Poráč Park

Kočiš

14. 1. 2019

11:50 – 13:25

Plávanie pre žiakov VII. B

SŠI Kluberta 1

Levoča

Schneider

15. 1. 2019

13:55 – 15:20

Beseda – Kyberšikana, VII.A, VII.B, VIII.A, IX.A

aula

Schneider

15 1. 2019

18:00

„Cudzie slová v Braillovom písme“ – súťaž v čítaní a písaní

aula

Petrovičová

16. 1. 2019

10.00

Exkurzia pre žiakov VIII. A, IX. A, IX. C

SŠI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Motyková

21. 1. 2019

10:40 – 11:40

Plávanie pre žiakov I.K, II. K

SŠI Kluberta 1 Levoča

Mogrovičová, Orlovská

28. 1. 2019

8:00

1. účelové cvičenie

areál školy, Závada

Kočiš

30. 1. 2019

10:00

odchod 8:30

Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj, žiaci 2. st. ZŠ a PŠ

Divadlo, Prešov

Szitáriová

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu – III.C

Pri vrátnici

Hlavajová

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

7. 1. 2019

Metodický deň pre učiteľky ŠMŠ

Levoča

Učiteľky ŠMŠ

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

8. 1. 2019

AUS

Zvoz žiakov

Zavacká P.

10. 1. 2019

AUS

Košice

Hurtuková

11. 1. 2019

AUS

Spišská Nová Ves

Hurtuková

14. 1. 2019

A, P

Levoča

Hurtuková, Gibalová

15. 1. 2019

AUS

Poprad - Matejovce

Hurtuková

24. 1. 2019

AUS

Považská Teplá

Bytča

Hurtuková

Dredan

29. 1. 2019

AUS

Spišská Nová Ves

Hurtuková

30.1.2019

AUS

Poprad- vyšetrenie

Bujňáková, Tagaj

31. 1. 2019

AUS

Rozvoz žiakov

Hlaváčová

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

11. 1. 2019

Piatok

Krištofóryová

12. 1. 2019

Sobota

Gajdošová

13. 1. 2019

Nedeľa

Strižovský

18. 1. 2019

Piatok

Hardoň

19. 1. 2019

Sobota

Kuchčáková

20. 1. 2019

Nedeľa

Ondrejková

25. 1. 2019

Piatok

Špernogová

26. 1. 2019

Sobota

Kopkášová

27. 1. 2019

Nedeľa

Hardoň

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 21.1. 2019

Uzatvorenie polročnej klasifikácie

Triedni učitelia + ostatní učitelia

29. 1. 2019

Dochádzka za 1/2019

Všetci ped. zamestnanci

29. 1. 2019

Podklady do mesačného plánu

Vedúci zamestnanci

29. 1. 2019

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

do 31.1. 2019

Zápisnice a prezenčné listiny MZ a PK za 1. polrok (V. Kamenickej)

Vedúci MZ a PK

 

 

 

 

 

 

Dôležité termíny

 

Do 30.1.2019

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

31.1.2019 do 15:00 hod.

Povinný odchod žiakov z internátu

1.2.2019

Polročné prázdniny

3.2.2019 po 15:00 hod.

Možný príchod do internátu

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola inventarizácie

 

Kontrola elektronických dokumentov

 

Hospitácie zamerané na polročné hodnotenie žiakov

 

Hospitácie so zameraním na úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov

Kamenická

Kontrola práce MZ a PK

 

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠZŠ, PŠ a ŠMŠ

 

Kontrola triednych výkazov- všetky zložky

Zalčíková

Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov výchovy a vzdelávania v 1. polroku

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov - kontrola plánu kontinuálneho vzdelávania pedag. zamestnancov

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy vychovávateľmi a žiakmi.

 

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri výchovnej činnosti.

Dredan

Kontrola plnenia úloh ročného plánu CŠPP

 

Posúdenie efektivity využívania priestorov na elokovanom pracovisku

Majerská

Kontrola času výdaja hlavných a doplnkových jedál

 

Kontrola dokumentácie HACCP

Gurčíková

Kontrola zapisovania a vyhodnotenia prieskumu trhu

Kontrola dochádzky THP