Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC SEPTEMBER 2023

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4.9.2023

8,30

Slávnostné otvorenie šk. roka

Aula, horná chodba

4.9.2023

9,00

Celoškolské rodičovské združenie

Aula

4.9. 2023

11,15

Porada učiteľov (pedagogická dokumentácia) + informácie o nových žiakoch + stretnutie učiteľov bývalej 4.A a terajšej 5.A

Zborovňa

5.9.2023

13,00

Stretnutie predsedníctva ZP ZŠIZP

Podateľňa

11.9.2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

12.9.2023

od 14,00-16,00

Úvodné stretnutie  všetkých MZ a PK zamerané na schválenie plánov

Podľa dohody vedúcich

18.9.2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

18.9.2023

9,00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

19.9.2023

14,00

Stretnutie školského parlamentu

Podateľňa

25.9.2023

8,15

Porada vedenia

Podateľňa

26.9. 2023

14,00

Aktualizačné vzdelávanie pre PZ a OZ – Úvod do Braillovho písma

Priestory ŠCPP alebo aula

 Aktivity pre žiakov

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

4.9. 2023

8,30

Slávnostný začiatok šk. roka 2023/24

Aula, horná chodba

všetci

5.9. 2023

8,00-9,35

 

10,00-11,40 10,00-12,35

Rozdávanie učebníc a učebných pomôcok

1.st.: triednické hodiny

2.st.: triednické hodiny

 

 

triedy

Kamenická + učitelia + asistenti

6.9.2023

8,00-11,40

8,00-12,35

1.účelové cvičenie v prírode

Levoča a okolie, Schuleroch

Švedová

Kočiš

Od 7.9.2023

 

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

Triedy

Vyučujúci

12.9. 2023

 

 

 

8,50-9,35

10,00-10,45

Vône našej záhrady (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)

3.A, 4.A, 5.A, 4.C, 5.C, 6.C

6.A, 7.A, 8.A, 9.A,7.C +výber PŠ

Aula

Kamenická

13.9.2023

14,00

Čokoládový workshop

ŠKD

Olekšáková

18.-22.9. 2023

Podľa harmonogramu

Medzinárodné športové hry pre žiakov so zrakovým postihnutím

Areál školy, športoviská

Kočiš

Labudová

Hardoň

21.-23.9. 2023

Podľa harmonogramu

Tmavomodrý festival v Brne pre vybraných žiakov

Brno

Szitáriová

26. alebo 27. 9. 2023

10,00 – 11,40

Európsky deň jazykov – žiaci 5. – 9. roč. ZŠ

Triedy, aula

Semanová

26.9.2023

14,00

Deň otvorených dverí v školskej knižnici

Školská knižnica

Kuchčáková

27.9.2023

10,00 – 11,40

Literárna dielnička pre vybraných mladších žiakov

SKN Levoča

Mlynárová

Podľa ponuky

 

Expozície v múzeu podľa ponuky

Múzeum špec. školstva

Mogrovičová, Hrošárová

 Aktivity pre hospitalizovaných žiakov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

11.9.-22.9. 2023

Ida Rapaičová – životné jubileum (ukážky prednesu v staroslovienčine)

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

September

Stretnutie SABP

 

Semanová

6.9.2023

Porada riaditeľov

Prešov

Zalčíková

Podľa potreby

Školenie BOZP a PO pre nových zamestnancov

podateľňa

Technik BOZP

25. 9. 2023

Účasť na vzdelávaní

Košice

Iľašová

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

6.9.2023

AUS ŠCPP

Prešov

Zalčíková

17.9.2023

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Múdry

21.9. – 23.9. 2023

AUS ZP

Szitáriová

Múdry, Szitáriová

25. 9. 2023

AUS

Košice

Iľašová

29.9.2023, 8,30

AUS

Poprad

Sámel

29.9.2023, 10,30

AUS ZP

Jarovnice

Sámel, Špernogová

29.9.2023, 13,00

AUS ZP

Ostrovany

Sámel, Špernogová

Plánované opravy a rekonštrukcie

September

Oprava strechy (klampiarske konštrukcie)

Vedúci dňa počas víkendov

Dátum

Deň

Meno

9. 9. 2023

Sobota

Kopkášová

10. 9. 2023

Nedeľa

Olejníková

16. 9. 2023

Sobota

Olejníková

17. 9. 2023

Nedeľa

Kopkášová

23. 9. 2023

Sobota

Kopkášová

24. 9. 2023

Nedeľa

Olejníková

Termíny odovzdania dokumentácie

Do 7.9. 2023

Podklady do ročného plánu + plán exkurzií, kurzov – lyžiarsky, plavecký..

Učitelia, pedagogickí asistenti

Do 7.9. 2023

Námety na tematické dni

Učitelia, pedagogickí asistenti, vychovávatelia

Do 13.9. 2023

Odovzdať plány PK a MZ

Vedúci MZ, PK,

27. 9. 2023

Podklady do plánu práce 10/23

všetci zamestnanci

29.9.2023

Odoslanie RIS

ZRŠ

29.9.2022

do 10,00

Dochádzka 09/2023

všetci zamestnanci

30.9.2023

do 10,00

Dochádzka žiakov

triedni učitelia

Do 30. 9. 2023

Aktualizovať  tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky  ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC – vyučujúci

Do 30.9. 2023 a

priebežne

Návrhy a postupne kompletizovať IVVP

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

Dôležité termíny

4.9.2023 od 7,00

Možný príchod žiakov do internátu

27.9.2023

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

29.9.2023 do 15,00

Povinný odchod z internátu

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

Zalčíková

Kontrola školskej dokumentácie.

 

Kontrola štatistických hlásení a eduzberu.

Iľašová

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

 

Adaptácia nových zamestnancov na nové prostredie

Kamenická

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

30. 9. 2023 Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie v zamerané na adaptáciu nových  detí a žiakov.

Huszthyová

Kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie zamerané na plnenie týždenných plánov.

 

 

Lazarová

Kontrola dodržiavania termínu odovzdávania účtovnej uzávierky

 

Kontrola dezinfekcie priestorov školy