Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  OKTÓBER  2020

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

5.10.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

6.10.2020

7:40

Rozhlasové vysielanie pre žiakov

 

6. 10. 2020

14:00

MZ pre ŠMŠ

Trieda - ŠMŠ

6.10.2020

14:00

MZ pre primárne vzdelávanie

2. A trieda

8.10.2020

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

12.10.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

13.10.2020

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

19.10.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

20.10.2020

14:00

Pedagogická rada

Aula

22.10.2020

8:00

Zasadnutie rady školy

Podateľňa

26.10.2020

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

26.10.2020

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ved. jedálne

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

1.10.2020

10:55 – 11:40

Šikanovanie–spôsoby riešenia konfliktov

trieda 5. A

Schneider

5.10. 2020

10:00

ŠMŠ: exkurzia k hasičom

Hasičská stanica

Rišová

6.10.2020

8.00 – 9.35

Izba kultúrnych a ľudových tradícií v Bijacovciach, žiaci 8.A

Bijacovce

Iľašová

06.10.2020

10:00-11:30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

6. 10. 2020

14:00

„Deň starých rodičov“ – úcta k starším a výroba darčekov

Denná izba

Kuchčáková

8.10.2020

10:00 – 10:45

Šikanovanie–spôsoby riešenia konfliktov

trieda 6. A

Schneider

13. 10. 2020

18:00

„Slovenčina naša“ – kvíz pre starších žiakov

Denná izba

Petrovičová

 

14.10.2020

13:55 – 14:35

Biblické príbehy v knižničnom fonde SKN a svätý otec Ján Pavol II., žiaci 6. A a 8. A

SKN Levoča

Spišáková

15. 10. 2020

14:00

„Zdravý olovrant“- príprava jednoduchých nátierok

Kuchynka 3. rodiny

Kopkášová

 

17. 10. 2020

13:00

„Zatváranie studničiek“ – turistika Levočským pohorím

Levočské pohorie

Hardoň

Do 20.10.2020

 

Odovzdať záložky do projektu Záložka nás spája

 

Triedni učitelia

20.10.2020

8:55 – 11:50

Expozícia Kežmarského hradu, žiaci 6. A

Kežmarok

Pavlová

20.10.2020

10:00-11:30

korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

20. 10. 2020

14:00

„Šarkaniáda“

 

I. Ondrejková

20. 10. 2020

14:00

Tvorivá dielňa: Jesenné tvorenie

Denná izba

Stolárska dieľňa

Eva Ondrejková Strižovský

21.10. 2020

 

Svetový deň jablka

Triedy

Hlavajová

21.10.2020

10.00 – 11.40

Púšťanie šarkana pre žiakov 1.P

okolie školy

Mogrovičová

22. 10. 2020

18:00

„Šikovné ruky“ – súťaž v sebaoslužných činnostiach

4. rodina

Petrovičová

26.10.2020

 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

 

Triedy

 

Halásová +

do projektu sa môžu zapojiť všetci učitelia, ktorí vyučujú SJL a počas hodiny SJL budú čítať z vybranej knihy z knižnice.

 

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

5.10. – 9.10.2020 

1. stupeň - G.Bizet: Carmen / postava Escamilla - ukážka

Detské odd.

Parová

19.10. – 23.10.2020 

2. stupeň - G.Pucini : Tosca / postava Scarpia - ukážka

Detské odd.

Parová

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

6.-7.10. 2020

Školenie pre kariérových poradcov

Prešov

J. Motyková

29.10. 2020

Aktualizačné vzdelávanie: Senzorická integrácia - Pohybové aktivity 

Aula SŠI

(8:00 – 11:00)

Účastníci: pedagogickí zamestnanci SŠI – MŠ,  1.st. ZŠ, ŠZŠ

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

6.-7.10.2020

A

Prešov

Motyková

6.10.2020

AUS ZP

Bijacovce

Iľašová + žiaci

07.10.2020

AUS

Sp.Podhradie

Bujňáková + žiak

  9.10.

AUS

ZŠ Sedliská

Hlubovič

13.10.

AUS

Žakovce

Hurtuková

19.10.

AUS

ZŠ Trebišov

Hlubovič

20.10.2020

AUS ZP

Kežmarok

Pavlová + žiaci

22.10.

AUS

Kostoľany nad Hornádom

Hurtuková

28. 10. 2020

AUS

Rozvoz žiakov (Jarovnice)

Regec

 

 

Dôležité termíny

 

do 28.10.2020

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

28.10.2020 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

29.10. – 1.11.2020

Jesenné prázdniny

2.11.2020 od 6:30

Možný príchod do internátu

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

2. 10. 2020

Piatok

Kopkášová

3. 10. 2020

Sobota

Hardoň

4. 10. 2020

Nedeľa

Ondrejková E.

9. 10. 2020

Piatok

Kuchčáková

10. 10. 2020

Sobota

Olekšáková

11. 10. 2020

Nedeľa

Hardoň

16. 10. 2020

Piatok

Petrovičová

17. 10. 2020

Sobota

Kopkášová

18. 10. 2020

Nedeľa

Kuchčáková

23. 10. 2020

Piatok

Ondrejková E.

24. 10. 2020

Sobota

Olekšáková

25. 10. 2020

Nedeľa

Petrovičová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 13. 10. 2020

Odovzdať na kontrolu triedne výkazy

Kontrola e – triednej knihy – všetky zložky

Zástupkyne riaditeľky, triedni učitelia

23. 10. 2020

Aktualizovať  tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky  ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC, e-mail zástupkyniam – vyučujúci

23.10. 2020

Kontrola individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre žiakov vo všetkých organizačných zložkách – doplnenie chýbajúcich.

 

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

23.9.2020

Odoslanie RIS

ZRŠ

26. 10. 2020 do 13.00

Dochádzka 10/2020

všetci zamestnanci

26. 10. 2020

Podklady do mesačného plánu práce na 11/2020

všetci zamestnanci

 

 

 

 

 

 


 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola dochádzky žiakov

 

Kontrola IVVP

Zalčíková

Kontrola ročných plánov šk. psychológa

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie

Kamenická

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Kontrola IVVP.

 

Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie

 

 

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb a evidencie osobného šatstva.

 

Hospitácie zamerané na prácu počas prípravy na vyučovanie.

Dredan

Kontrola plnenia termínovaných úloh.

 

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení na pracovisku v zmysle vnútornej smernice.

Majerská

Kontrola dodržiavania vydávaných hmotností potravín na prípravu pokrmov

 

Kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami

 

Kontrola dezinfekcie kuchynských priestorov a priestorov ŠJ

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania - THP

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

01.-31. 10.2020

Rekonštrukcia bývalej kotolne