Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V tejto škole sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú intelekt v norme, ich komunikačné schopnosti sú však narušené. Môžu to byť žiaci s chybou reči, alebo tí, ktorí majú problémy s čítaním (dyslexia) či písaním (dysgrafia).

 Vzdelávanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu. V učebnom pláne sú začlenené hodiny logopédie. Tú vyučujú dvaja logopédi. 

 Všetky vyučovacie predmety vyučujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia. Všetky aktivity, metódy a postupy smerujú k rozvíjaniu komunikačnej schopnosti detí a žiakov a prelínajú sa celým vyučovacím procesom. Pre každého žiaka je raz do týždňa k dispozícii individuálna hodina so špeciálnym pedagógom. 

 Podľa potreby sú žiaci zaraďovaní na individuálne terapie - EEG-Biofeedback a Sluchovú stimuláciu podľa Johnsonovej.

Najnižší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS sú 4 . Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s NKS v prípravnom až štvrtom ročníku je 8, v piatom až deviatom ročníku 10 žiakov. Preto je možné pracovať s každým žiakom individuálne. Ak je to potrebné, majú žiaci individuálny vzdelávací plán. Sú skúšaní a hodnotení s ohľadom na ich postihnutie.

V triede pri práci vládne príjemná atmosféra, žiaci nie sú stresovaní pri nedostatočných výkonoch.

V niektorých ročníkoch pri nižšom počte žiakov sa žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávajú v jednej triede so žiakmi so zrakovým postihnutím. Pracujú však podľa svojho učebného plánu.