Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Upozorňujeme rodičov, že od septembra 2021 už žiaci nebudú dostávať obedy zadarmo. Zákon umožňuje poskytnúť dotáciu na stravu, ak rodič predloží nasledovné doklady:

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

a) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

b) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;

 c) ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5 a viac ročné deti) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo  b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (napr. poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov...) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 doručili do SŠI v Levoči doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

 * potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví ÚPSVaR) alebo

 * čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (tlačivo nájdete v odkaze tlačivá).

 

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.