Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Od 26. 10. 2020 (pondelok) do odvolania sa žiaci 2. stupňa základnej školy a žiaci praktickej školy, t.j. triedy: 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9. A, 6.C, 8.C, 9.D, 7.E, 8.E, 1.K, 2.K  budú vzdelávať dištančne, to znamená, že žiaci ostanú doma a úlohy dostanú od učiteľov poštou a cez telefón alebo internet.

Dňa 29. 10. 2020 bude voľno udelené riaditeľkou školy, v dňoch 30. 10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny.

Internát školy musia žiaci opustiť najneskôr do 15:00 dňa 28.10. 2020 a pre žiakov 1. stupňa bude opäť otvorený od 2. 11. 2020.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.