Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

Dôležitý oznam:

 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania. Žiaci sú povinní aj naďalej sa vzdelávať v domácom prostredí. Pre uľahčenie situácie škola posiela žiakom domov list a texty s učivom. Ďalšiu pomoc nájdu rodičia pod odkazom Oznamy pre rodičov.

 Zápis žiakov do 1. ročníka prebehne bez osobnej účasti. Prihlášku do školy nájdete pod odkazom Tlačivá. Vyplnenú ju pošlite e-mailom alebo poštou na adresu školy do 30.4.2020. Pripojte doklad, ktorý potvrdzuje, že Vaše dieťa potrebuje špeciálnu školu. Môže to byť staršie vyšetrenie od odborného lekára, špeciálneho pedagóga, psychológa a podobne.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.