Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Od pondelka  8. februára 2021 začalo pre všetkých žiakov školy riadne prezenčné vyučovanie. Podmienkou na vstup žiaka do budovy školy je, že rodič pred povereným zamestnancom školy podpíše čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave dieťaťa a tiež, že zákonný zástupca  má platný negatívny test na COVID 19.

 Škola má mobilné odberné miesto pre testovanie zamestnancov aj rodičov. Ak sa rodičia chcú prihlásiť na testovanie, môžu tak urobiť telefonicky na č. 053/4512395 u pani Plačkovej.

Naďalej platí zákaz vstupu iných osôb ako zamestnancov školy do budovy školy.

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.