Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Škola má zriadené dve počítačové učebne. Každá je vybavená novými počítačmi, interaktívnou tabuľou s príslušenstvom a ďalšími doplnkami – scener, laserova tlačiareň, tlačiareň bodového písma IndexEverest. V počítačoch sú nainštalované programy pre zrakovo postihnutých: Jaws alebo NVDA – hlasový výstup pre nevidiacich, ZoomText  – zväčšovací program pre slabozrakých. Multilicencie programov pre žiakov slúžia na hodinách slovenkého jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, dejepisu, biológie, náboženskej výchovy, výtvarnej a hudobnej výchovy a pod. Na hodinách práce s výpočtovou technikou sa žiaci učia používať aj programy Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Imagine, a iné.

 Anglický jazyk sa vyučuje v jazykovej učebni. Je vybavená notebookom pre každého žiaka, nahrávacím a prehrávacím zariadením, učebnicami a slovníkmi v bodovom písme, rôznymi špeciálnymi pomôckami. Súčasťou jazykovej učebne je knižnica anglickej literatúry.

 Učebňa hudobnej výchovy je zariadená tak, aby sa žiaci mohli oboznámiť s rôznymi hudobnými nástrojmi. Nachádza sa tu kvalitné zariadenie na reprodukciu hudby, ozvučovacie zariadenie a množstvo ďalších pomôcok. Súčasťou učebne je rozsiahla fonotéka.

 Učebňa výtvarnej výchovy poskytuje dostatok miesta na výtvarné činnosti detí rôzneho zamerania. Žiaci majú k dispozícii aj počítač s programami na maľovanie, ktoré slúžia prevažne tým  menej zručným. Práce našich žiakov získali mnohé ocenenia na domácich i zahraničných súťažiach.

 V cvičnej kuchynke sa žiaci učia poznávať kuchynské náčinie a pomôcky, pripraviť jednoduché jedlo a naservírovať  ho. Kuchynka je vybavená elektrickým sporákom, chladničkou, mikrovlnou rúrou, kávovarom, hovoriacou váhou, špeciálnou doskou na miesenie cesta a ďalšími pomôckami. Je prispôsobená pre zrakovo postihnutých a nevidiacich.

 Keramická dielňa je miestom, kde sa naši žiaci môžu naučiť spracovať hlinu a vyrábať z nej jednoduché výrobky. Tí šikovnejší si môžu vyskúšať prácu na elektrickom kruhu. Svoje výrobky si žiaci po vypálení a naglazovaní odnášajú domov, alebo ich vystavia vo vitrínach, ktoré sú po celej dielni.

stolárskej dielni získavajú žiaci základné zručnosti so spracovania dreva a práce s prúteným materiálom. Dielňa je vybavená stolárskymi stolmi a množstvom pracovného náradia.

Telocvičňa je bežnou súčasťou mnohých škôl. Naša telocvičňa je však trochu iná. Pre bezpečnosť nevidiacich žiakov je úplne prázdna, všetky učebné pomôcky sú uložené v kabinete. Po bokoch telocvične sú steny vyložené drevom, čo spôsobuje lepšiu akustiku, nakoľko zrakovo postihnuté deti sa v telocvični riadia zväčša sluchom. Na podlahe sú nohou hmatateľné čiary, ktoré vyznačujú ihrisko na goolbal – špeciálnu loptovú hru pre nevidiacich.

 V jednom kúte telocvične je umelá lezecká stena. Tu si aj nevidiaci či ľahko telesne postihnutí žiaci môžu vyskúšať svoju zručnosť.

 Malá telocvičňa je miestnosťou na podporu senzomotorickej integrácie. Je určená hlavne mladším a menej obratným žiakom, ktorí sa tu formou hry učia ovládať svoje telo, zvládať jednotlivé prvky hrubej motoriky, udržanie rovnováhy a podobne.

Posilňovňa je vybavená rôznymi posilňovacími strojmi, bežiacim pásom s nastaviteľnou rýchlosťou a trenažérom na lyžovanie.

 Učebňa priestorovej orientácie je zariadená tak, aby sa tu žiaci mohli učiť zvládať jednotlivé zručnosti z mikroorientácie, orientácie v pláne a na mape, rozlišovanie predmetov hmatom nôh a sluchom a ďalšie schopnosti potrebné pre samostatný pohyb nevidiacich.

 Učebňa sebaobsluhy je využívaná na hodinách ITC a vždy, keď pedagóg so žiakom nacvičuje nejakú činnosť potrebnú pre bežné fungovanie domácnosti - napríklad vysávanie, žehlenie a pod.

Audio-učebňa slúži pre žiakov s ťažkým poškodením zraku na nácvik rozlišovania zvukov, ich intenzity a lokalizácie. Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sa tu robí kontrola rozlišovania fonematického vnímania zvukov a následne stimulácia tohto vnímania podľa Johnsonovej metódy.