Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

ŠMŠ navštevujú deti od 3 – 6 rokov, (prípadne do 7 rokov pri doklade školskej dochádzky). ŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením, pričom prednostne sa zameriava na deti so zrakovým postihnutím. 

V tomto školskom roku máme 26 detí, ktoré sú rozdelené do  troch tried Žabka, Lienka a Slniečko. V triede Slniečko deti dochádzajú denne.  Triedy Lienka a Žabka majú detašované pracovisko v Prešove, kde máme 8 viacnásobne postihnutých detí. Učiteľky za nimi dochádzajú striedavo v pondelok až štvrtok. Ostatné deti z týchto tried k nám prichádzajú do škôlky striedavo. 

Ciele predprimárneho vzdelávania

Ciele ŠMŠ sú podobné ako bežných materský školách. Pri vzdelávaní zrakovo postihnutých detí však musíme prihliadať na určité špecifiká, ktoré sú typické pre zrakovo postihnutých. Pri vzdelávaní mentálne a viacnásobne postihnutých detí prihliadame na ich postihnutie a venujeme sa im individuálne.

Učiteľky ŠMŠ učia deti rozvíjať kompenzačné zmysly. Ak zrak nemôže dieťa využívať od narodenia alebo od útleho veku, musíme ho naučiť, ako čo najefektívnejšie využiť ďalšie štyri zmysly – sluch, hmat, čuch a chuť.

Na kompenzáciu zraku sluchom učíme dieťa využívať: zvukové hračky, interaktívne pulty, rytmické nástroje, melodické nástroje, píšťalky, zvukové majáky, zvukové pexeso, zvukové kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, auditívne pomôcky, rozprávky a nahrávky zvukov, rôzne bežné predmety z okolia a pod.

Hmat je pre nevidiace dieťa veľmi dôležitý pre dobrú orientáciu v priestore, ale aj pre každodennú činnosť, či vyučovací proces. Hmatanie rukami rozvíjame každodennou činnosťou, ktorú dieťa vykonáva samé, alebo s našou pomocou „ruka v ruke“.

Pozitívny prínos informácií získaných prostredníctvom hmatania nohou spočíva v bezprostrednosti a rýchlosti ich spracovania zrakovo postihnutým. Deti sa učia rozlišovať rôzne povrchy nielen hmataním rukami, ale aj nohami v triede, aj v teréne.

Už v predškolskom veku sa učia orientovať sa v šesťbode a na klinčekovej tabuľke a pripraviť sa na zvládnutie bodového písma. Čuch a chuť obohacujú poznanie človeka. Môžu byť spojené s príjemnými a nepríjemnými pocitmi a majú pre dieťa aj bezpečnostný význam.

V hrách získava dieťa nové poznatky a skúsenosti. Vytváraním rôznych životných situácií sa dieťa učí správne reagovať a zároveň sa uňho posilňujú kladné povahové a charakterové vlastnosti. Pri všetkých druhoch hier je dôležitá prítomnosť učiteľky, ktorá vie deti usmerniť, poradiť a pomôcť im, menej aktívne deti zaktivizovať alebo príliš aktívne deti správne zamestnať.

Zrakovo postihnuté deti zaostávajú v sebaobsluhe a to z dôvodu slabého sociálneho prostredia, alebo príliš úzkostlivej starostlivosti rodičov. Sú to dva extrémy, ktoré musia učiteľky MŠ pri výchove zverených detí zvládnuť.

Aj v našej materskej škole sa deti pripravujú na vstup do školy.