Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školská psychologička vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Keďže pôsobí priamo v škole, pozná pedagógov a ich požiadavky na žiakov, vie poskytnúť okamžitú a efektívnu pomoc žiakom aj ich zákonným zástupcom.