Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých

 

 

 

15.-16.5.2014

Levoča

Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.


Cieľ a odborné zameranie konferencie

Medzinárodná odborná tyflopedická  konferencia je tematicky zameraná na dôležitú oblasť nielen edukácie žiakov so zrakovým postihnutím, ale aj na samostatnosť a sebestačnosť jednotlivcov so zrakovým postihnutím v pracovnom, osobnom a spoločenskom živote. Problematika modernej techniky a jej etablovania do všetkých súčastí ako intaktných jednotlivcov, tak aj jednotlivcov so zrakovým postihnutím je v súčasnosti intenzívne pertraktovaná a podobne intenzívne zasahuje aj do referenčného poľa špeciálnej pedagogiky.  Cieľom konferencie je identifikovať a analyzovať kontexty využívania moderných digitálnych a asistenčných technológií, ako aj ich uplatnenie u jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Konferencia si kladie za cieľ aj načrtnutie zmien (legislatívnych, odborných, metodických, technických...), smeru a tiež nových perspektív  rozvoja,  ako aj ďalšieho  využívania týchto technológií v oblastiach teoretických, koncepčných a systémových  otázok špeciálnopedagogickej praxe.

Tematické okruhy konferencie

Využitie digitálnych a asistenčných technológií, prístrojov a pomôcok pri rozvoji špecifických kompetencií jednotlivcov so zrakovým postihnutím

Postavenie tyflotechniky v edukácii žiakov so zrakovým postihnutím

Technika ako prejav gramotnosti znalostnej spoločnosti

Využitie tyflotechniky v rôznych vekových obdobiach života jednotlivca so ZP

Modernizácia vzdelávania žiakov prostredníctvom moderných technológií

Tyflotechnika ako prostriedok gramotnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím

Využívanie DT a AT v terciárnom vzdelávaní jednotlivcov so zrakovým postihnutím

(k projektu KEGA 033UK-4/2014 Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, metódy, nástroje, podmienky)

Vedecký výbor konferencie

PaedDr. Šarlota Múdra

PhDr. Ondrej Németh, PhD.

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

PhDr. Kamila Růžičková, PhD.

PaedDr. Kateřina Stejskalová, PhD.

PaedDr. Veronika Růžičková, PhD.

 

 

Rokovací jazyk : slovenský, český

PROGRAM  KONFERENCIE

Štvrtok 15.5.2014  14.00 hod – Mestské divadlo v Levoči

14.00   Otvorenie konferencie - PaedDr. Šarlota Múdra

14.15   Kultúrny program – žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči

14.30   Slávnostný  príhovor  ministra  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  SR            Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

14.45   Odborné prednášky  BLOK 1

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD., Mgr. Mária Stankovičová (Podporné centrum pre zrakovo postihnutých, Bratislava)

Rozvoj informatických kompetencií u nevidiacich žiakov druhého stupňa ZŠ a ich využitie v rôznych predmetoch a osobnom živote

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.  (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky)

Saturácia špeciálnych edukačných potrieb u jednotlivcov so zrakovým postihnutím v procese výchovnej rehabilitácie s akcentom na využívanie moderných digitálnych a asistenčných technológií

PhDr. Ondrej Németh, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky; Štátny pedagogický ústav v Bratislave)

Niektoré otázky modernizácie vzdelávania jednotlivcov so zrakovým postihnutím

Ing. František Hasaj (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča)

Reliéfna grafika – jedna zo základných potrieb zrakovo postihnutých osôb

16.15 – 16.45  Coffee Break

16.45 Odborné prednášky  BLOK 2

PhDr. Erika Forgáčová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Košice)

Možnosti využitia technických pomôcok v sebaobsluhe

Mgr. Peter Lecký (Opora, s.r.o.)

Porovnanie najčastejšie používaných čítačov obrazovky na Slovensku

Mgr. Peter Nedorost (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Levoča)

Neviditeľné pavučiny virtuálnej siete zbiehajú sa pod prstami v bodkovanom svete

Mgr. Norbert Vegh (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča)

Knižničné služby SKN a podpora moderného vzdelávania zrakovo postihnutých

19.00 Raut v aule SŠI, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

Piatok 16.5.2014 – Mestské divadlo v Levoči

9.00     Odborné prednášky  BLOK 1

Mgr. Ladislav Csepi

Život s jablkom a život bez jablka

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková (Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola ESPRIT, Bratislava)

Internetové deti

PhDr. Kamila Růžičková, PhD. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky)

Využití iPadu při rozvoji zrakových dovedností dětí se ZP v raném a předškolním věku

PaedDr. Jozef Hlubovič (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Prešov)

Kompenzačné nástroje u nevidiacich a slabozrakých absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti na trhu práce

10.30 – 11.00  Coffee Break

11.00   Odborné prednášky  BLOK 2

PaedDr. Milan Richtarčík (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Levoča)

Tyflotechnické pomôcky pre priestorovú orientáciu a samostatný pohyb zrakovo postihnutých

PhDr. Kateřina Stejskalová, PhD.,    Mgr. Hana Joklíková (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně-pedagogických studií)

Tyflografika v inkluzivním vzdělávání: moderní technologie verzus tradiční postupy

PaedDr. Veronika Růžičková, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně-pedagogických studií)

Raná péče a pomůcky, prostředky a techniky v ní využívané jako předpoklad pro úspěšnou školní docházku

PaedDr. Kateřina Stejskalová, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně-pedagogických studií)

Disability paradox jako jeden z fenomenů informační společnosti


Prezentácia príspevkov: referáty v rozsahu max. 20 min.

Termín prihlasovania: Návratky poslať mailom na adresu   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo

faxom na t.č. 053/4514795 do 5. mája 2014

Termín zasielania príspevkov: najneskôr v deň konania konferencie

Konferenčný poplatok: 10 Eur

Možnosť zaplatiť na mieste v deň konania konferencie  alebo vopred na č.účtu:

6614625029/1111   (Uni Credit Banka)

IBAN: SK03 1111 0000 0066 1462 5029

SWIFT (BIC)  UNCRSKBX

Variabilný symbol 15051605

POZN: Členovia SŠLV, prednášajúci a pozvaní hostia konferenčný poplatok neplatia.

Odporúčané ubytovanie :

Hotel Stela Levoča – pre účastníkov konferencie je vybavená cena za 2-posteľovú izbu 40 €   a   1-posteľovú 29,- €.

Je to hotel v tesnej blízkosti divadla.

Rezervácie na recepcii hotela:  t. č. 053/4512943.

www.hotelstela.sk

Z konferencie bude vydaný  recenzovaný zborník príspevkov, ktoré budú  publikované v slovenskom a českom  jazyku. Každý príspevok musí obsahovať:

  1. Meno, priezvisko a tituly autora
  2. Pracovisko, ktoré reprezentuje
  3. Abstrakt (5-8 riadkov)
  4. Kľúčové slová (4-6)
  5. Samotný príspevok v logickom usporiadaní
  6. Zoznam literatúry
  7. Kontaktné údaje (meno, priezvisko, tituly, pracovisko, adresa pracoviska, mail)