Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od novembra 2013 do októbra 2015 bude trvať projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, v ktorom je zapojená aj naše Centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Vedúce postavenie v projekte má Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

V rámci projektu budeme metodicky zastrešovať oblasť vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov. Jedným z cieľov projektu je evalvovať efektívnosť poradenského procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zvyšovaní pravdepodobnosti ich zamestnateľnosti a implementovať do rutinnej praxe CŠpp inovované poradenské metódy.