Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci našej školy rozvíjajú vzťah k výtvarnému umeniu počas vyučovacích hodín 1krát týždenne. Venujú sa rôznym činnostiam. Učia sa rozvíjať a zlepšovať hmat v mikropriestore a makropriestore, rozvíjať manuálne a grafomotorické zručnosti, modelovať, kresliť a maľovať. V rámci špecifík našej školy sa žiaci učia čítať a vyhmatávať tyflografické obrázky a spoznávať skutočné, plošné a trojrozmerné predmety a veci okolo nás.

Vyučovanie výtvarnej výchovy prebieha v novo zrekonštruovanej učebni. Žiaci tam majú prístup k špeciálnym tyflografickým učebniciam, k pomôckam na kreslenie tyflografických obrázkov (kreslenie na fólie), k materiálu na výrobu reliéfnych prác (látka, koža, prírodný materiál a pod). Vyskúšajú si rôzne výtvarné techniky a materiály ako prstové farby, výrazné transparentné farby, aj to ako sa maľuje na sklo. Slabozrakí žiaci svoje kreatívne schopnosti môžu využívať a pri práci s počítačom, kde využívajú špeciálne kresliace programy.

Pri práci pedagógovia uplatňujú individuálny prístup k žiakovi, zároveň však vedú žiakov aj ku kolektívnej práci pri vytváraní veľkých plošných prác.

Celoročne vystavujeme žiacke práce v areáli školy, žiaci sa svojimi prácami podieľajú na výrobe školského kalendára, ktorý je doplnený kresbami slabozrakých a nevidiacich žiakov, chodia na výstavy umeleckého zamerania. U žiakov sa snažíme vypestovať pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu, architektúre, dizajnu a estetike prostredia a okolia v ktorom žijú.

Výtvarné umenie