Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

 

Dodatok ku školskému poriadku

Pravidlá dištančného vzdelávania žiakov

 

 1. Dištančné vzdelávanie
 2. a) Dištančné vzdelávanie, t. j. vzdelávanie žiaka bez priamej prítomnosti žiaka v škole, nariaďuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
 3. b) Dištančné vzdelávanie žiakov sa nerealizuje počas prázdnin.
 4. c) Oznam o dištančnom vzdelávaní je zverejnený na webovej stránke školy v záložke Oznamy pre rodičov.
 5. Dištančné vzdelávanie formou on-line koordinuje triedny učiteľ. Vzdelávanie v ZŠ sa realizuje len z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika, Vlastiveda, Prvouka, Prírodoveda, Dejepis, Chémia, Fyzika, Biológia, Geografia. V ŠZŠ aj z predmetov: Rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Vecné učenie. V Praktickej škole aj z predmetov: Rodinná výchova, Zdravotná výchova, Príprava jedál a výživa.

Pre zabezpečenie psychohygienických zásad budú mať žiaci každý predmet len 1-krát týždenne.

 

 1. Realizácia dištančného vzdelávania
 2. Zasielanie písomných materiálov – stručné poznámky, pracovné listy, testy, a pod.

Učiteľ vypracuje  materiál vo forme vhodnej pre každého žiaka individuálne (veľkosť písma, rozsah a pod.). Tlač do brailla aj černotlače zabezpečí škola, ktorá materiály aj rozpošle.

Učiteľ materiály posiela mailom na adresu zástupcov riaditeľa školy ako prílohu. Názov súboru je meno žiaka a skratka predmetu. Termíny zasielania materiálov určí riaditeľ školy.

Učiteľ vyžaduje od žiakov spätnú väzbu.

 1. Vzdelávanie cez internet – učiteľ môže využiť rôzne spôsoby komunikácie – Skype, Messenger, Viber, Zoom, Alf, Zborovna, e-mailová pošta, sociálna sieť a iné, minimálne 1-krát týždenne. Aj týmto spôsobom môže byť splnená požiadavka spätnej väzby.
 2. Vzdelávanie cez telefón – na skontaktovanie sa so žiakom je možné využiť aj telefón rodiča alebo inej blízkej osoby.

 

III. Povinnosti učiteľa

 1. Pripravovať pre žiakov písomné materiály a v stanovenom čase ich poslať nadriadenému.
 2. Ďalšie vzdelávanie realizovať on-line alebo cez telefón minimálne 1 x týždenne s každým žiakom.
 3. Uschovávať spätnú väzbu od žiakov.
 4. Sledovať pracovný mail a webovú stránku školy.

 

 1. Práva učiteľa
 2. Zvoliť si vyhovujúcu formu dištančného vzdelávania.
 3. Realizovať dištančné vzdelávanie aj z domu.
 4. Byť informovaný o listoch od rodičov a žiakov, ktoré prišli na adresu školy.
 5. Zhromažďovať a používať telefonické a mailové kontakty žiakov a ich zákonných zástupcov.

 

 1. Povinnosti žiaka
 2. Aktívne sa zúčastňovať dištančnej výučby.
 3. Zasielať učiteľom spätnú väzbu požadovaným spôsobom a včas.
 4. Samostatne alebo s pomocou inej osoby vypracovávať zadané domáce úlohy.

 

 1. Práva žiaka
 2. Žiak má právo na psychohygienu počas dištančného vzdelávania.
 3. Žiak má právo dostávať učebné materiály vo forme zodpovedajúcej jeho postihnutiu.
 4. Žiak má právo na hodnotenie s prihliadnutím na jeho podmienky v domácom prostredí.

 

VII. Povinnosti rodiča

 1. Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie.
 2. Sledovať webovú stránku školy.
 3. Spolupracovať s triednym učiteľom a nahlásiť mu telefonické a mailové kontakty.

 

VIII. Práva rodiča

 1. Rodič má právo byť informovaný o priebehu a výsledkoch dištančného vzdelávania svojho dieťaťa.
 2. Rodič má právo na konzultácie ohľadom dištančného vzdelávania.

 

V Levoči 23. 10. 2020

                                                                                                                  PaedDr. Šarlota Múdra

                                                                                                                      riaditeľka školy