Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Všeobecné informácie a pokyny

Organizácia školského roka 2020/2021

 

 

Školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok). Príchod do internátu je možný v stredu 02.09.2020 od 6,00 hod..

 

Školské prázdniny (povinné odchodovky):

 

 

Odchod po vyučovaní dňa:

Termín  prázdnin:

Príchod na internát:

Vyučovanie začína dňa:

Jesenné prázdniny

28.10.2020 streda do 15,00 hod.

29.10.2020- 01.11.2020

02.11.2020 (pondelok)

02.11.2020 (pondelok)

Vianočné prázdniny

22.12.2020 utorok do 15,00 hod.

23.12.2020 - 07.01.2021

11.01.2021 (pondelok)

 

11.01.2021 (pondelok)

 

Polročné prázdniny

27.01.2021 streda do 15,00 hod.

28.01.2021– 01.02.2021

02.02.2021 (utorok)

02.02.2021 (utorok)

Jarné prázdniny

19.02.2021

piatok do 15,00 hod.

20.02.2021-28.02.2021

01.03.2021 (pondelok)

01.03.2021 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

31.03.2021

streda do 15,00 hod.

01.04.2021- 06.04.2021

07.04.2021 (streda)

07.04.2021 (streda)

Letné prázdniny

30.06.2021 streda do 13,00  hod.

 

 

 

 

 

Všetky zmeny odchodoviek sa budú aktualizovať priebežne a budú zverejnené v mesačnom pláne na webe školy: skola.nevidiaci.

 

Účasť na vyučovaní:

 1. Dieťa nemôže nastúpiť do školy ak:
 2. a) osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti trpí ochorením COVID19, alebo prišla do bezprostredného styku s osobou s ochorením COVID 19;
 3. b) dieťa prejavuje známky ochorenia COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby;
 4. c) rodič odmietne podpísať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Neúčasť na vyučovaní:

 1. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania, je rodič povinný ešte v ten deň túto skutočnosť nahlásiť do školy – osobne alebo telefonicky na č. 053/451 2395 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Po nástupe do školy žiak musí predložiť potvrdenie od lekára - ospravedlnenie neprítomnosti, alebo rodič podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 3. Pri neprítomnosti žiaka v škole je rodič povinný skontaktovať sa s jeho učiteľmi a zabezpečiť vzdelávanie svojho dieťaťa. Ak si rodič tieto povinnosti nesplní, škola neprítomnosť žiaka ohlási príslušnému úradu ako neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

Ďalšie organizačné pokyny:

 1. Informovať školu o zmene osobných údajov a pomerov (bydlisko, telefón .... ).
 2. Žiakovi, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku, je možné preplácať cestovné náklady nasledovne:

- denne dochádzajúci žiak – každú cestu do a zo školy,

- internátny žiak – štyri jednosmerné cesty do mesiaca.

 

K tomu je potrebné doložiť:

 1. a) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov doložia žiaci, ktorí cestujú autobusom, nemajú v mieste bydliska železničnú stanicu, resp. nemajú možnosť cestovať ani časť cesty vlakom
 2. b) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov a lekárske potvrdenie doložia žiaci, ktorí na základe tohto lekárskeho potvrdenia nemôžu dochádzať do školy verejnou hromadnou dopravou (vlak, autobus) a cestujú autom
 3. c) cestovné lístky na každú cestu dokladujú žiaci, ktorí majú možnosť absolvovať aspoň časť cesty vlakom, aj keď v mieste bydliska vlakovú stanicu nemajú.

 

Cestovné sa vypláca každý tretí mesiac za predchádzajúce dva mesiace. Cestovné môže prevziať

oproti podpisu iba zákonný zástupca žiaka, resp. osoba, ktorá je písomne splnomocnená.

 

Ďalšie pokyny pre rodiča – k začiatku školského roka:

 1. Dieťa pri príchode do školy musí byť čisté, upravené, viditeľne dodržaná osobná hygiena, bez infekčných

    chorôb a parazitov. V súvislosti s COVID 19 rodič podpíše čestné prehlásenie.

 1. Každý žiak musí mať na hodiny telesnej výchovy cvičebný úbor a vhodnú obuv – cvičky, tenisky.
 2. Žiaci ubytovaní v internáte potrebujú dostatok oblečenia (vzhľadom na týždenný prací cyklus) označeného

    prideleným číslom a hygienické potreby

 1. Pri nástupe dieťaťa do internátu odovzdať vychovávateľke preukaz ZŤP, kartu poistenca, zdravotnú kartu

    alebo jej kópiu, občiansky preukaz, vreckové pre dieťa.

 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr pri nástupe do školy:

 

Internátny žiak:

 - predloží vyplnenú žiadosť o ubytovanie v internáte, zápisný lístok na stravu

 Denne dochádzajúci žiak:

- vypísať zápisný lístok na stravu za denne dochádzajúceho žiaka, prípadne žiadosť na diétne stravovanie

- vypísať zápisný lístok do školského klubu detí

Všetci žiaci:

- podpísať informovaný súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a súhlas na poskytovanie terapie kyslíkom.

 - podpíše informovaný súhlas s poskytovaním svetelnej terapie a EEG Biofeedbacku, súhlas so psychologickým vyšetrením a poskytovaním terapie.

 – podpísať zápisný lístok na krúžok, podpísať vzdelávací poukaz

- potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov,

- žiadosť o IUP a lekárske potvrdenia k IUP

- žiaci Praktickej školy, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi, si podajú žiadosť o poskytnutie štipendia a doložia potrebné doklady.

 

Kontakt:

053/451 2395 - ústredňa                                 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                    vedúca školskej jedálne: Mária Majerská

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                      sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Kicošová      

mob. zást. riad. pre ŠI a ŠKD: 0917512320                 zást.riad. pre ŠI a ŠKD: Mgr. Tatiana Huszthyová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                                                                    PaedDr. Šarlota Múdra, v.r.

                                                                                                                           riaditeľka školy