Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Za projektom COMENIUS

Spojená škola internátna v Levoči sa z iniciatívy pani riaditeľky PaedDr. Šarloty Múdrej v Decembri 2009 zapojila do medzinárodného projektu COMENIUS. Predkladateľom projektu je FAF – Francúzska federácia nevidiacich sídliaca v Paríži. Ďalšími partnermi sú tieto organizácie: Írsky národný koncil nevidiacich, Nemecká federácia nevidiacich a slabozrakých, Rumunská asociácia nevidiacich a Základná škola v Opave – Česká republika. Počas 3-ročného trvania projektu je úlohou partnerov vytvárať a šíriť inovácie v oblasti tzv. „preschool reading“, teda predškolského čítania zrakovo postihnutých a nevidiacich detí aj ich rodičov.

Na úvodnom stretnutí v Januári 2010 v Paríži boli jednotliví partneri oboznámení s cieľmi, organizáciou, úlohami i finančným zabezpečením projektu. Druhé stretnutie zástupcov zúčastnených krajín prebehlo v Júni 2010 v Bukurešti, kde sa vyšpecifikovaním úloh a oboznámením sa s metódami práce projekt naplno rozbehol. Na prelome rokov 2010/2011 boli zorganizované 4 workshopy (pracovné dielne) so skupinou piatich zrakovo postihnutých detí predškolského veku na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku. Workshopy boli zamerané na čítanie príbehu „Veľmi malá bábika“, dramatizáciu, hry a tvorivé úlohy, ktorých výsledkom bola v každej z uvedených krajín ilustrovaná knižka pre nevidiace deti s originálnymi reliéfnymi obrázkami.

Začiatkom nového školského roka 2012/2013 sa štvorčlenná skupiny špeciálnych pedagogičiek pod vedením pani riaditeľky SŠI PaedDr. Šarloty Múdrej zúčastnila medzinárodnej konferencie v Dubline. Zo šiestich partnerských krajín chýbali len zástupcovia Rumunskej asociácie nevidiacich. Medzi najzaujímavejšie body programu nepochybne patrili prednášky pedagógov pracujúcich so zrakovo postihnutými deťmi a ich rodičmi z Nemecka a Írska, ktoré boli v prvom prípade spojené s prezentáciou hmatových kníh a v druhom prípade doplnené filmovou ukážkou.

Naša organizácia prezentovala výsledky práce z víkendového stretnutia detí so zrakovým postihnutím a ich rodičov pod vedením špeciálnych pedagógov Spojenej školy internátnej. Cieľom bolo oboznámiť rodičov so špecifikami vnímania svojich detí prostredníctvom vopred naplánovaných aktivít. Hlavnou náplňou víkendového seminára však bola tvorba 4 nových hmatových kníh pre zrakovo postihnuté deti. Príbehy v knihách pochádzajú z pera slovenského autora Jána Pochaniča „Rozprávky do tmy“. Dokument o tom, ako rodičia knihy pre svoje deti pripravovali aj o tom, ako si deti hľadali cestu ku knihám si môžete pozrieť vo filme s názvom „Podpora čítania s porozumením u nevidiacich detí“. Podľa doterajších pozitívnych ohlasov všetkých účastníkov konferencie i členov pedagogického zboru môžeme usudzovať, že sa film stane vyhľadávaným metodickým návodom ako tvoriť hmatové obrázky. Prínos projektu pre našu školu je veľký a prispieva k šíreniu jej dobrého mena nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Pre všetkých záujemcov bude film k dispozícii na stránke projektu http://www.comenius-eveil.eu/ a na stránke http://www.youtube.com/ Všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali, úprimne ďakujeme.

PaedDr. Lucia Zalčíková, PhD.

Svetelný box

V školskom roku 2011/2012 sme z Grantového programu Na pomoc deťom získali pomôcku svetlený box a materiály k nemu. Finančné prostriedky poskytli RWE Gas Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska vo výške 1 907 €. Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči prispelo finančnou čiastkou 760 €. Svetelný box  využívame na zrakovú stimuláciu detí so zrakovým a  viacnásobným postihnutím. Rozvíjaním zachovaných zvyškov zraku  obohacujeme ich život o nové senzorické skúsenosti a zlepšujeme ich kvalitu života.

   

 

V máji 2012 si naša škola pripomenula 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola v Múzeu špeciálneho školstva otvorená výstava Hmat a sluch v procese vzdelávania. Krátky film z vernisáže natočila TV Levoča.

4. mája 2012 sa žiaci školy predviedli so svojimi schopnosťami na školskej akadémii v levočskom divadle. Popoludní sa konali oficiálne oslavy, na ktorých bol prítomný aj vedúci kancelárie prezidenta z Košíc pán Oto Szabo.

7. mája 2012 boli dvere školy otvorené dokorán pre všetkých, ktorých zaujíma, ako sa vzdelávajú nevidiaci. Prišli aj bývalí zamestnanci a bývalí žiaci školy. Pozreli si nové pomôcky, špeciálne učebne, prestavaný internát, vstavaný výťah a mnohí z nich vyjadrili úprimný obdiv nad tým, ako sa škola zmenila.

Reportáž televízie TA3, ktorá zachytáva atmosféru tohto dňa si môžete pozrieť na adrese:

http://www.ta3.com/embed/A3C94500-47A0-4683-B57B-072238E672E9.html

Prijímanie žiakov do praktickej školy

Do praktickej školy prijímame absolventov špeciálnej základnej školy variant A a variant B, ktorí sa v rámci ďalšieho vzdelávania chcú naučiť jednoduché práce zamerané na praktický život.

Prihlášku podáva žiak prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Posledný termín na podatie prihlášky je 10. apríl 2012. Po tomto termíne je nutné kontaktovať riaditeľku školy PaedDr. Šarlotu Múdru a dohodnúť individuálny postup.

Prijímacie skúšky prebiehajú formou pohovoru. Môže byť prítomný aj rodič. V tomto roku je prijímací pohovor naplánovaný na 15. mája 2012.