Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Všeobecné informácie a pokyny

Organizácia školského roka 2023/2024

 

Školské prázdniny (povinné odchodovky):

 

 

Odchod po vyučovaní dňa:

Termín  prázdnin:

Príchod na internát:

Vyučovanie začína dňa:

1.odchodovka

29.9.2023 (piatok) do 15,00 hod.

30.9.2023 – 1.10.2023

1.10.2023 (nedeľa) od 15,00 hod.

2.10.2023 (pondelok)

Jesenné prázdniny

27.10.2023 (piatok)

do 15,00 hod.

28.10.2023- 1.11.2023

2.11.2023 (štvrtok)

od 7,00 hod.

2.11.2023 (štvrtok)

2.odchodovka

24.11.2023 (piatok) do 15,00 hod.

25.11.2023 – 26.11.2023

26.11.2023 (nedeľa)

27.11.2023 (pondelok)

Vianočné prázdniny

22.12.2023 (piatok)

do 15,00 hod.

23.12.2023 - 7.1.2024

7.1.2024 (nedeľa)

8.1.2024 (pondelok)

 

3.odchodovka

2.2.2024 (piatok) do 15,00 hod.

3.2.2024 – 4.2.2024

4.2.2023 (nedeľa)

5.2.2024 (pondelok)

Jarné prázdniny

23.2.2024 (piatok) do 15,00 hod.

23.2.2024- 3.3.2024

3.3.2024 (nedeľa)

4.3.2024 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

27.3.2024 (streda) do 15,00 hod.

28.3.2024- 2.4.2024

2.4.2022 (utorok)

 

3.4.2023 (streda)

4.odchodovka

30.4.2024 (utorok) do 15,00 hod.

1.5.2024 – 5.5.2024

5.5.2024 (nedeľa)

6.5.2024 (utorok)

5.odchodovka

31.5.2024 (piatok) do 15,00 hod.

1.6.2024 – 2.6.2024

2.6.2024 (nedeľa)

3.6.2024 (pondelok)

Letné prázdniny

28.6.2024 (piatok) do 13,00  hod.

1.7.2024-31.8.2024

2.9.2024 (pondelok)

2.9.2024 (pondelok)

 

Všetky zmeny odchodoviek sa budú aktualizovať priebežne a budú zverejnené v mesačnom pláne na webe školy: skola.nevidiaci.sk

 

 

Účasť na vyučovaní:

 1. Dieťa nemôže nastúpiť do školy ak:
 2. a) osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti trpí ochorením COVID19, alebo prišla do bezprostredného styku s osobou s ochorením COVID 19;
 3. b) dieťa prejavuje známky ochorenia COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby;
 4. c) rodič odmietne podpísať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Neúčasť na vyučovaní:

 1. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania, je rodič povinný ešte v ten deň túto skutočnosť nahlásiť do školy – osobne alebo telefonicky na č. 053/451 2395 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ale najviac v trvaní 5 dní v mesiaci. Ak je príčinou neprítomnosti žiaka v škole zdravotný dôvod, zákonný zástupca predloží lekárske potvrdenie o chorobe žiaka. Pri neprítomnosti žiaka dlhšej ako 21 po sebe nasledujúcich dní, zákonný zástupca opätovne predloží písomné potvrdenie o chorobe žiaka od lekára. Žiak predkladá ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní triednemu učiteľovi alebo zástupcovi riaditeľa školy do 3 dní od nástupu do školy. Po tomto termíne sa vymeškané vyučovacie hodiny, na ktoré žiak nepredložil ospravedlnenie považujú za neospravedlnené.
 3. Ak žiak neospravedlnene vymešká v mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín, škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka obci, v ktorej má rodič (zák. zástupca) trvalý pobyt a tiež príslušnému ÚPSVaR.
 4. Pri neprítomnosti žiaka v škole je rodič povinný skontaktovať sa s jeho učiteľmi a zabezpečiť vzdelávanie svojho dieťaťa.

 

Ďalšie organizačné pokyny:

 1. Informovať školu o zmene osobných údajov a pomerov (bydlisko, telefón .... ).
 2. Žiakovi, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku, je možné preplácať cestovné náklady nasledovne:

- denne dochádzajúci žiak – každú cestu do a zo školy,

- internátny žiak – štyri jednosmerné cesty do mesiaca.

 

K tomu je potrebné doložiť:

 1. a) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov doložia žiaci, ktorí cestujú autobusom, nemajú v mieste bydliska železničnú stanicu, resp. nemajú možnosť cestovať ani časť cesty vlakom
 2. b) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov a lekárske potvrdenie doložia žiaci, ktorí na základe tohto lekárskeho potvrdenia nemôžu dochádzať do školy verejnou hromadnou dopravou (vlak, autobus) a cestujú autom
 3. c) cestovné lístky na každú cestu dokladujú žiaci, ktorí majú možnosť absolvovať aspoň časť cesty vlakom, aj keď v mieste bydliska vlakovú stanicu nemajú.

 

Cestovné sa vypláca každý tretí mesiac za predchádzajúce dva mesiace. Cestovné môže prevziať

oproti podpisu iba zákonný zástupca žiaka, resp. osoba, ktorá je písomne splnomocnená.

 

 1. Strava a ubytovanie:

 

 1. a) Výška finančného pásma k úhrade poplatku za stravu a ubytovanie je k náhľadu na nástenke vo vestibule školy.

 

 1. b) Platby za ubytovanie a stravu je rodič povinný uhradiť mesiac vopred do 20. dna kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri nedodržaní termínu dieťa nebude môcť byť ubytované v internáte školy.

 

 1. c) Vo vlastnom záujme musí rodič dieťa deň vopred odhlásiť zo stravy, ináč mu bude zaúčtovaný celý deň a tiež deň vopred aj prihlásiť na stravu, ináč dieťaťu v deň príchodu bude poskytnutá až večera. Ide o situácie, ak dieťa príde do školy po dlhšom čase, napr. po chorobe.

 

 1. d) Ak dieťa náhle ochorie, môže rodič v deň prvej návštevy lekára odobrať stravu do obedára.

 

 1. e) Úľavu na poplatkoch v štátom určenej výške majú žiaci, ktorí pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi, resp. z rodín s príjmom do výšky životného minima.

- ak je rodina v hmotnej núdzi, rodič bezodkladne doloží v kancelárii školy potvrdenie  z ÚPSVaR

- ak má rodina príjem do výšky životného minima, rodič na ÚPSVaR v miesto bydliska požiada o prepočítanie príjmu a škole doloží potvrdenie o tom, že spĺňa podmienky na štátnu dotáciu na stravu a na učebné pomôcky. Potvrdenie o splnení podmienok sa dokladá 2x ročne, do 6.8.2021, do 7.1.2022.

Poplatok za stravu sa uhrádza na účet: SK57 8180 0000 0070 0037 0230, VS: osobné číslo žiaka

Poplatok za ubytovanie sa uhrádza na účet: SKSK74 8180 0000 0070 0037 0118, VS: osobné číslo žiaka.

Možný spôsob úhrady poplatku za stravu a internát: účet, šek, hotovosť.

 

 

Ďalšie pokyny pre rodiča – k začiatku školského roka:

 1. Dieťa pri príchode do školy musí byť čisté, upravené, viditeľne dodržaná osobná hygiena, bez infekčných

    chorôb a parazitov. V súvislosti s COVID 19 rodič podpíše čestné prehlásenie.

 1. Každý žiak musí mať na hodiny telesnej výchovy cvičebný úbor a vhodnú obuv – cvičky, tenisky.
 2. Žiaci ubytovaní v internáte potrebujú dostatok oblečenia (vzhľadom na týždenný prací cyklus) označeného

    prideleným číslom a hygienické potreby

 1. Pri nástupe dieťaťa do internátu odovzdať vychovávateľke preukaz ZŤP, kartu poistenca, zdravotnú kartu

    alebo jej kópiu, občiansky preukaz, vreckové pre dieťa.

 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr pri nástupe do školy:

 

Internátny žiak:

 - predloží vyplnenú žiadosť o ubytovanie v internáte, zápisný lístok na stravu

 Denne dochádzajúci žiak:

- vypísať zápisný lístok na stravu za denne dochádzajúceho žiaka, prípadne žiadosť na diétne stravovanie

- vypísať zápisný lístok do školského klubu detí

 

Všetci žiaci:

- podpísať informovaný súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a súhlas na poskytovanie terapie kyslíkom.

 - podpíše informovaný súhlas s poskytovaním svetelnej terapie a EEG Biofeedbacku, súhlas so psychologickým vyšetrením a poskytovaním terapie.

 – podpísať zápisný lístok na krúžok, podpísať vzdelávací poukaz

- potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov,

- žiadosť o IUP a lekárske potvrdenia k IUP

- žiaci Praktickej školy, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi, si podajú žiadosť o poskytnutie štipendia a doložia potrebné doklady.

 

Kontakt:

053/451 2395 - ústredňa                                 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                    vedúca školskej jedálne: Mária Majerská

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                      sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Kicošová      

mob. zást. riad. pre ŠI a ŠKD: 0917512320                 zást.riad. pre ŠI a ŠKD: Mgr. Tatiana Huszthyová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

                                                                                                                    PaedDr. Šarlota Múdra, v.r.

                                                                                                                           riaditeľka školy