Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 Všeobecné informácie a pokyny

Organizácia školského roka 2017/2018

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa bude konať 4. septembra 2017 (pondelok) o 8,30 hod. v aule školy. Následne o 9,30 hod. prebehne v aule prvé stretnutie rodičov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Príchod na internát je v pondelok 4. 9. 2017.

V septembri 2017 máme naplánovanú školu v prírode v termíne od 18.9. do 22.9.2017.

(upresnenie a bližšie informácie v septembri).

 

Školské prázdniny a povinné odchodovky (prevádzka školy prerušená):

 

Odchod po vyučovaní dňa:

Termín  prázdnin (odchodovky):

Možný príchod na internát:

Vyučovanie začína dňa:

Odchodovka 1

29.9.2017 piatok do 15,00 hod.

 

30.9.-1.10.2017

1.10.2017 nedeľa po 15,00 hod.

2.10.2017 (pondelok)

Jesenné prázdniny

27.10.2017

piatok do 15,00 hod.

28.10. - 1.11.2017

1.11.2017

streda po 15,00 hod.

2.11.2017

(štvrtok)

Odchodovka 2

1.12.2017 piatok do 15,00 hod.

2.12. - 3.12.2017

 

3.12.2017  nedeľa po 15,00 hod.

4.12.2017 (pondelok)

Vianočné prázdniny

22.12.2017 piatok do 15,00 hod.

23.12.2017 - 7.1.2018

7.1.2018

nedeľa po 15,00 hod.

8.1.2018

(pondelok)

Polročné prázdniny

1.2.2018 štvrtok do 15,00 hod.

2.2. – 4.2.2018

4.2.2018

nedeľa po 15,00 hod.

5.2.2018 (pondelok)

Jarné prázdniny

23.2.2018

piatok do 15,00 hod.

24.2.-4.3.2018

4.3.2018

nedeľa po 15,00 hod.

5.3.2018 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

28.3.2018

streda do 15,00 hod.

29.3. - 3.4.2018

3.4.2018

utorok po 15,00 hod.

4.4.2018

(streda)

Odchodovka 3

4.5.2018 piatok do 15,00 hod.

5.5. – 8.5.2018

8.5.2018 utorok po 15,00 hod.

9.5.2018 (streda)

Odchodovka 4

1.6.2018 piatok do 15,00 hod.

2.6. – 3.6.2018

3.6.2018 po 15,00 hod.

4.6.2018 (pondelok)

Letné prázdniny

29.6.2018    piatok

30.6.. – 31.8.2018

 

3.9.2018

Ďalšie štátne sviatky a prázdniny, počas ktorých sa nebude vyučovať, ale žiaci môžu byť v internáte školy:    * 15.9.2017, 17.11.2017, 1.5.2018 – štátne sviatky, 7.5.2018 – voľno udelené riaditeľkou školy

 

Strava a ubytovanie:

1.Platby za ubytovanie a stravu je rodič povinný uhradiť mesiac vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Pri nedodržaní termínu dieťa nebude môcť byť ubytované v internáte školy.

 1. Vo vlastnom záujme musí rodič dieťa deň vopred odhlásiť zo stravy atiež deň vopred aj prihlásiť na stravu. Ide o situácie, ak dieťa príde do školy po dlhšom čase, napr. po chorobe.
 2. Ak internátne dieťa odchádza domov v piatok po vyučovaní, jeho stravný deň končí obedom. Ak denne dochádzajúce dieťa náhle ochorie, môže rodič v deň prvej návštevy lekára odobrať stravu do obedára.

Poplatok za stravu sa uhrádza na účet: 7000 370 230/8180, VS: osobné číslo žiaka

Poplatok za ubytovanie sa uhrádza na účet: 7000 370 118/8180, VS: osobné číslo žiaka

 

Neúčasť na vyučovaní:

 1. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania, je rodič povinný ešte v ten deň túto skutočnosť nahlásiť do školy – osobne alebo telefonicky na č. 053/451 2395 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Po nástupe do školy žiak musí predložiť potvrdenie od lekára - ospravedlnenie neprítomnosti a aj potvrdenie o tom, že dieťa môže byť zaradené do kolektívu.

Ak je žiak chorý viac ako 2 týždne, je rodič povinný doložiť písomné potvrdenie od lekára aj priebežne – lekárske ospravedlnenie môže byť vždy maximálne na dva týždne.

 1. Ospravedlnenia predložené neskôr ako je vyššie uvedené škola nebude akceptovať a neprítomnosť žiaka ohlási príslušnému úradu ako neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

Ďalšie organizačné pokyny – počas prázdnin:

 1. Informovať školu o zmene osobných údajov a pomerov (bydlisko, telefón, hmotná núdza .... ).
 2. Ak má rodina príjem do výšky životného minima, u sociálnej pracovníčky v škole alebo na ÚPSVaR v mieste bydliska si rodič vyzdvihne formulár žiadosti o štátnu dotáciu na stravu, nárok na dotáciu si dá prepočítať na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska.
 3. Ak je dieťa oslobodené od denného dochádzania do školy alebo je oslobodené od vzdelávania sa v niektorom z predmetov, rodič pošle najneskôr v auguste lekárske odporúčanie v tejto veci.

 

Cestovné

Žiakovi, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku, je možné preplácať cestovné náklady nasledovne:

- denne dochádzajúci žiak – každú cestu do a zo školy,

- internátny žiak – štyri jednosmerné cesty do mesiaca.

 

K tomu je potrebné doložiť:

 1. a) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov doložia žiaci, ktorí cestujú autobusom, nemajú v mieste bydliska železničnú stanicu, resp. nemajú možnosť cestovať ani časť cesty vlakom
 2. b) potvrdenie zo SAD o výške cestovných nákladov a lekárske potvrdenie doložia žiaci, ktorí na základe tohto lekárskeho potvrdenia nemôžu dochádzať do školy verejnou hromadnou dopravou (vlak, autobus) a cestujú autom
 3. c) cestovné lístky na každú cestu dokladujú žiaci, ktorí majú možnosť absolvovať aspoň časť cesty vlakom, aj keď v mieste bydliska vlakovú stanicu nemajú.

 

Cestovné sa vypláca každý tretí mesiac za predchádzajúce dva mesiace. Cestovné môže prevziať

oproti podpisu iba zákonný zástupca žiaka, resp. osoba, ktorá je písomne splnomocnená.

 

Ďalšie pokyny pre rodiča – k začiatku školského roka:

 1. Zápisný lístok na krúžok – podpísať u triedneho vychovávateľa, resp. triedneho učiteľa.
 2. Dieťa pri príchode do školy musí byť čisté, upravené, viditeľne dodržaná osobná hygiena, bez infekčných

    chorôb a parazitov.

 1. Každý žiak musí mať na hodiny telesnej výchovy cvičebný úbor a vhodnú obuv.
 2. Žiaci ubytovaní v internáte potrebujú dostatok oblečenia (vzhľadom na týždenný prací cyklus) označeného

    prideleným číslom a hygienické potreby

 1. Pri nástupe dieťaťa do internátu odovzdať vychovávateľke preukaz ZŤP, kartu poistenca, zdravotnú kartu

    alebo jej kópiu, cestovný pas, občiansky preukaz, vreckové pre dieťa.

 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr pri nástupe do školy:

v kancelária sociálnej pracovníčky: - predloží vyplnenú žiadosť o ubytovanie v internáte, zápisný lístok na stravu, podpíše rozhodnutia – za internátneho žiaka, podpíše vzdelávací poukaz – všetci žiaci,

v kancelárii vedúcej školskej jedálne: - vypísať zápisný lístok na stravu za denne dochádzajúceho žiaka

v školskom klube detí: - vypíše zápisný lístok do školského klubu detí – pre denne dochádzajúcich žiakov

u školskej zdravotnej sestry: - podpíše informovaný súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a súhlas na poskytovanie terapie kyslíkom.

u školskej psychologičky: - podpíše informovaný súhlas s poskytovaním svetelnej terapie a EEG Biofeedbacku, súhlas so psychologickým vyšetrením a poskytovaním terapie.

 

Kontakt:

tel. ústredňa: 053/451 2395,                                        vedúca školskej jedálne: Mária Majerská

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,                                        sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Kicošová   

mob. ved. výchovy: 0917512320.                                vedúca výchovy: Mgr. Tatiana Huszthyová

 

 

 

                                                                                                                    PaedDr. Šarlota Múdra, v.r.

                                                                                                                           riaditeľka školy