Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

25. júna 2013 navštívil Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči japonský cisársky pár – princ a princezná Akišino v doprovode japonského veľvyslanca na Slovensku Akira Takamatsu s manželkou a slovenského veľvyslanca v Japonsku  Drahomíra Štosa.

Žiaci našej školy pre nich pripravili krátke privítanie v slovenských krojoch a zaspievali slovenskú ľudovú pieseň A okolo Levoči.

Po oficiálnom privítaní sa princ a princezná dali do rozhovoru s nevidiacimi žiakmi. Zaujímali sa, ako prebieha ich vzdelávanie, čím si vypĺňajú voľný čas a tiež, čo by v budúcnosti chceli robiť. Deti odovzdali vzácnej návšteve vlastnoručne vyrobený darček – žlté hlinené slniečko.

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže The SCHOOL DANCE o najlepšie tanečné video.

 

Naše videá si môžete pozrieť na týchto adresách:

http://www.schooldance.sk/videa/the-blinds-harlem-shake.html

http://www.schooldance.sk/videa/aerobics-group-dance.html

http://www.schooldance.sk/videa/cha-cha-caca.html

 

Ak sa Vám páčia, dajte im svoj hlas! Ďakujeme.

Diagnostikoval očný lekár Vášmu dieťaťu tupozrakosť? Je to chyba vnímania zrakom, ktorú možno odstrániť správnymi cvikmi. V našom zariadení pracuje zdravotná sestra, ktorá pod odborným dohľadom lekára precvičuje deťom zrak. Ak ju Vaše dieťa potrebuje, neváhajte a kontaktujte nás.

Je Vaše dieťa v predškolskom veku a vy nemáte čas, denne s ním dochádzať na cvičenia? V tom prípade bude pre Vás ideálnym riešením prihlásiť ho k nám do špeciálnej materskej školy. V rámci bežného výchovno-vzdelávacieho programu absolvuje svoje cvičenia každý deň pod dohľadom skúsených pedagógov. Ďalšia výhoda našej materskej školy spočíva v nižšom počte detí v kolektíve. Všetky zložky výchovy sú realizované tak, ako v bežných materských školách.

Za projektom COMENIUS

Spojená škola internátna v Levoči sa z iniciatívy pani riaditeľky PaedDr. Šarloty Múdrej v Decembri 2009 zapojila do medzinárodného projektu COMENIUS. Predkladateľom projektu je FAF – Francúzska federácia nevidiacich sídliaca v Paríži. Ďalšími partnermi sú tieto organizácie: Írsky národný koncil nevidiacich, Nemecká federácia nevidiacich a slabozrakých, Rumunská asociácia nevidiacich a Základná škola v Opave – Česká republika. Počas 3-ročného trvania projektu je úlohou partnerov vytvárať a šíriť inovácie v oblasti tzv. „preschool reading“, teda predškolského čítania zrakovo postihnutých a nevidiacich detí aj ich rodičov.

Na úvodnom stretnutí v Januári 2010 v Paríži boli jednotliví partneri oboznámení s cieľmi, organizáciou, úlohami i finančným zabezpečením projektu. Druhé stretnutie zástupcov zúčastnených krajín prebehlo v Júni 2010 v Bukurešti, kde sa vyšpecifikovaním úloh a oboznámením sa s metódami práce projekt naplno rozbehol. Na prelome rokov 2010/2011 boli zorganizované 4 workshopy (pracovné dielne) so skupinou piatich zrakovo postihnutých detí predškolského veku na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku. Workshopy boli zamerané na čítanie príbehu „Veľmi malá bábika“, dramatizáciu, hry a tvorivé úlohy, ktorých výsledkom bola v každej z uvedených krajín ilustrovaná knižka pre nevidiace deti s originálnymi reliéfnymi obrázkami.

Začiatkom nového školského roka 2012/2013 sa štvorčlenná skupiny špeciálnych pedagogičiek pod vedením pani riaditeľky SŠI PaedDr. Šarloty Múdrej zúčastnila medzinárodnej konferencie v Dubline. Zo šiestich partnerských krajín chýbali len zástupcovia Rumunskej asociácie nevidiacich. Medzi najzaujímavejšie body programu nepochybne patrili prednášky pedagógov pracujúcich so zrakovo postihnutými deťmi a ich rodičmi z Nemecka a Írska, ktoré boli v prvom prípade spojené s prezentáciou hmatových kníh a v druhom prípade doplnené filmovou ukážkou.

Naša organizácia prezentovala výsledky práce z víkendového stretnutia detí so zrakovým postihnutím a ich rodičov pod vedením špeciálnych pedagógov Spojenej školy internátnej. Cieľom bolo oboznámiť rodičov so špecifikami vnímania svojich detí prostredníctvom vopred naplánovaných aktivít. Hlavnou náplňou víkendového seminára však bola tvorba 4 nových hmatových kníh pre zrakovo postihnuté deti. Príbehy v knihách pochádzajú z pera slovenského autora Jána Pochaniča „Rozprávky do tmy“. Dokument o tom, ako rodičia knihy pre svoje deti pripravovali aj o tom, ako si deti hľadali cestu ku knihám si môžete pozrieť vo filme s názvom „Podpora čítania s porozumením u nevidiacich detí“. Podľa doterajších pozitívnych ohlasov všetkých účastníkov konferencie i členov pedagogického zboru môžeme usudzovať, že sa film stane vyhľadávaným metodickým návodom ako tvoriť hmatové obrázky. Prínos projektu pre našu školu je veľký a prispieva k šíreniu jej dobrého mena nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Pre všetkých záujemcov bude film k dispozícii na stránke projektu http://www.comenius-eveil.eu/ a na stránke http://www.youtube.com/ Všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali, úprimne ďakujeme.

PaedDr. Lucia Zalčíková, PhD.