Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8.2.2021 začína v našej škole prezenčné vyučovanie. Každý je povinný nastúpiť do práce, ale pred nástupom musí mať platný negatívny certifikát z PCR alebo antigénového testu (nie starší ako 7 dní). Zamestnanec sa môže dať pretestovať na ľubovoľnom testovacom mieste, alebo môže využiť MOM v našej škole, ktoré máme schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Testovanie prebehne v piatok 5.2.2021 podľa harmonogramu v prílohe. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid 19 a od ukončenia ich PN alebo karantény ešte neprešli 3  mesiace.

Kto sa obáva nastúpiť do práce, alebo nie je ochotný dať sa otestovať, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému a dohodne s ním, či bude mať v nasledujúcom období dovolenku, náhradné voľno alebo prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na mzdu a odvody do poisťovní. Vo výnimočných prípadoch, ak to charakter práce dovoľuje, je možné dohodnúť sa na práci z domu.

Naďalej platí povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy školy a prekrývanie horných dýchacích ciest. V priebehu nasledujúcich 2 týždňov predpokladáme, že každý zamestnanec dostane respirátor.

Až do odvolania bude platiť  zákaz uskutočňovania hromadných podujatí, zákaz exkurzií a podobných spôsobov vzdelávania mimo školy.

Tiež platí zákaz návštev v budove školy, výnimky povoľuje len riaditeľka.