Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

Dôležitý oznam:

 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 1. 6. 2020 začne s vyučovaním žiakov prípravného až piateho ročníka. Internát školy ostáva zatvorený. Naďalej bude prebiehať aj vzdelávanie na diaľku.

Zároveň bude otvorená aj špeciálna materská škola.

 Pracovať začne aj školská kuchyňa, bude sa podávať desiata a obed, ale len pre deti, žiakov a zamestnancov, ktorí budú ten deň v škole. Prihlasovanie telefonicky, mailom alebo osobne na vrátnici školy vždy deň vopred

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.