Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 Od pondelka 25.10. 2021 patrí Levoča medzi čierne okresy. Pre žiakov školy stále platí, že ak neboli v škole 3 a viac dní, rodičia pri príchode musia podpísať tlačivo o bezpríznakovosti. Toto tlačivo si môžete stiahnuť z našej stránky, nájdete ho v záložke Tlačivá, alebo ho môžete podpísať elektronicky, návod nájdete v záložke Oznamy pre rodičov. 

Prosíme tiež rodičov, ktorí svoje dieťa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID 19, aby túto skutočnosť nahlásili triednym učiteľom.

Od pondelka 4.10.2021 žiaci pri vyučovaní nemusia mať rúško. 

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.