Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 11. 2020 sa obnovuje školské vyučovanie aj v praktických školách. 

Pre nás to znamená, že 17. 11. 2020 budú môcť prísť žiaci praktickej školy do internátu a od stredy 18.11.2020 bude riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

Pri nástupe do školy budeme žiadať od každého žiaka podpísané vyhlásenie rodiča (žiaci, ktorí majú viac ako 18 rokov ho môžu podpísať sami).

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.