Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

 

 

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

 

Dotácia na stravu sa poskytuje deťom/žiakom:

- ak je rodina v hmotnej núdzi,

- ak má rodina za posledných šesť mesiacov príjem do výšky životného  minima,

- ak si zákonný zástupca neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

 

V termíne do 05.08.2022 rodič škole predloží:

  • potvrdenie, že ide o dieťa z rodiny v HN,
  • potvrdenie, že ide o dieťa z rodiny v ŽM,
  • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

 Ak ide o dieťa z rodiny v ŽM uvádzame, že ak rodič nestihne predložiť potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM v stanovenom termíne, avšak informuje školu, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima, dieťa bude zaradené do zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča.

V takomto prípade rodič Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) predloží na úrad najneskôr do 15.08.2022, aby ich úrad stihol spracovať.

 Deti/žiaci „bez daňového bonusu“:

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zákona ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

 deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku,ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

  • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

 V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

  

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.