Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pozvánka

Vedenie školy Vás pozýva na prednášky, ktoré pripravila Platforma rodín detí so ZZ:

Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní
Prednášajúci: JUDr. K. Fedorová, PhD. a Ing. Ľ. Belinová
Miesto: Levoča
Dátum vzdelávania: 7. september 2020 (pondelok)
Trvanie prednášky / workshopu: 09:30 – 13:00
Cieľová skupina: rodičia, odborníci CVI, CŠPP, CPPPaP

Obsahová náplň:
1. Kompenzácie, na ktoré má rodina a dieťa nárok:
· jednotlivé druhy kompenzácií, ich špecifiká a podmienky na ich priznanie (napr.
opatrovateľský príspevok, osobná asistencia, atď.)
· postup pri vybavovaní kompenzačných pomôcok (napr. auto, tablet, mixér, atď.)
2. Sociálne služby, na ktoré má rodina nárok:
· jednotlivé formy a podmienky ich poskytnutia (napr. služba včasnej intervencie,
odľahčovacia služba a pod.)
3. Stimulácie pre deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku:
· ako ich zabezpečiť už od narodenia, resp. od zistenia neprospievania dieťaťa alebo po
stanovení diagnózy (služba včasnej intervencie, centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva)
4. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v škôlke, v škole:
· vzdelávanie
· integrácia v bežnej škole verzus špeciálna škola
· čo je to inklúzia, podmienky a povinnosti rodičov pre dosiahnutie inklúzie dieťaťa
so zdravotným znevýhodnením
Tešíme sa na stretnutie a veríme, že aj Vy sa stanete nositeľom zmeny na základe poznania
svojich práv.