Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  SEPTEMBER  2017

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4.9.2017

9:30

Celoškolské rodičovské združenie

Aula

4.9. 2017

12,00

Porada učiteľov (pedagogická dokumentácia).

Zborovňa

4.9.2017

12,30

Stretnutie vedúcich MZ a PK

Zborovňa

5.9.2017

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

5.9.2017

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

12.9.2014

14:00

Odborný seminár – pre všetkých učiteľov

aula

13.9.2017

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

26.9.2017

13:00

Porada vedenia školy

Podateľňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5.9.2017

8,00-9,35

Rozdávanie učebníc.

Dolná chodba pri kuchynke

Kamenická, Dubec

5.9. 2017

10,00 – 10,45

Rozdávanie učebných pomôcok.

Kabinety

Vedúci kabinetov

6.9.2017

Od 8:00

Účelové cvičenie

I.st.-Levoča II.st-Kláštorisko

Mogrovičová

 

Kočiš

7. – 11. 9. 2017

 

Preteky tandemov

Opava, Zlín

Hardoň

18. – 22. 9. 2017

 

Škola v prírode

Nitrianske Rudno

Podhájska

Huszthyová

 

Mlynárová

25. – 29. 9. 2017

 

Európsky deň jazykov (pre žiakov II. stupňa)

6. – 9. trieda

Semanová

25. – 29. 9. 2017

 

Medzinárodné športové hry

Levoča

Kočiš

27. 9. 2017

18:00

Spinning

Školská chodba

Rišová

Celý mesiac september

--

Starostlivosť o figurínu.

Pri vrátnici

Jakubovičová a IV.A

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

18.9.2017

Odborný seminár pre vedúcich ŠJ

Prešov

Majerská

Do 3.10.2017

Školenie obsluhovateľov tlakových nádob

Sp. Nová Ves

Jasenčák

 

 


 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

11.9.2017

AUS

Prešov

Múdra

14.9.2017

AUS

Martin,Hurbanova 5

Hurtuková

18.9.2017

AUS

Odborný seminár – Prešov.

Majerská

19.9. 2017

AUS

Košice, Hronská 15, Hlinkova 28

Hurtuková

21.9. 2017

AUS

Spišská Nová Ves

Hurtuková

26.9. 2017

AUS

Michalovce, Hollého 72

Hurtuková

28.9. 2017

AUS

Hrabušice, Zimná 37

Hurtuková

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

8. 9. 2017

Piatok

Ondrejková Iveta

9. 9. 2017

Sobota

Huszthyová

10. 9. 2017

Nedeľa

Petrovičová

15. 9. 2017

Piatok

Gajdošová

16. 9. 2017

Sobota

Strižovský

17. 9. 2017

Nedeľa

Bašistová

22. 9. 2017

Piatok

Rišová

23. 9. 2017

Sobota

Ondrejková Eva

24. 9. 2017

Nedeľa

Huszthyová

 

Plánované kontroly a hospitácie

 

Múdra

Kontrola pedagogickej dokumentácie

 

Kontrola štatistických hlásení a eduzberu

 

Hospitácie zamerané na adaptáciu nových žiakov

Netík

Kontrola dochádzky ped. zamestnancov a žiakov

 

Kontrola dozoru

 

Kontrola rozvrhu hodín

Kamenická

30.9. 2017 Kontrola kompletnej pedagogickej dokumentácie.

 

30.9. 2017 Kontrola IVVP.

Huszthyová

Kontrola pedagogickej dokumentácie.

 

Hospitácie zamerané na plnenie týždenných plánov.

Dredan

Kontrola štatistických hlásení

Majerská

Kontrola zaobchádzania a manipulácie s kuchynským zariadením.

Regec

Kontrola príchodov a odchodov cudzích osôb v organizácii

 

Kontrola dodržiavania termínu účtovnej a mzdovej uzávierky

 

Dôležité termíny

 

Do 28.9.2017

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

29.9.2017 do 15:00

Povinný odchod z internátu

1.10.2017 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

7.9. 2017

Podklady do ročného plánu na šk. r. 2017/2018

Vedúci MZ, PK, výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie

14.9. 2017

Odovzdať na kontrolu triedne výkazy a triedne knihy (na podpis)

Triedni učitelia

16.9. 2017

Doplniť tematické plány v elektronickej podobe pre ročníky 3. a 7. ZŠ ZP, ZŠ NKS, PŠ, ŠZŠ.

Plocha PC – vyučujúci

18.9.2017

Podklady do štatistických výkazov a Eduzberu

Zodpovední pracovníci

25.9.2017,

do 10:00 hod.

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

26. 9. 2017

Podklady do plánu práce na október

Vedúci zamestnanci

27. 9. 2017

do 10:00 hod

Dochádzka

Všetci zamestnanci

29.9. 2017

IVVP – podpísané.

Triedni učitelia, ostatní vyučujúci.

Do 29.9.2017

Export RIS

Kamenická, Netík

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

22. – 24. 9. 2017

Kanisterapia

Terchová

Hrošárová

29. 9. – 1. 10. 2017

Pobyt pre rodičov a mladších žiakov

Orava

Kamenická