Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  FEBRUÁR  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

6.2.2018

7:40

Stretnutie žiakov

Aula

8.2.2018

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

6.2.2018

14:00

Porada vedenia

Podateľňa

7.2.2018

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

20.2.2018

14:00

Porada učiteľov

Zborovňa

21.2.2018

8:00

Porada vychovávateľov

Zborovňa

13.2.2018

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

23.2.2018

Podľa pokynov triednych učiteľov

Triedne schôdze rodičov

Trieda

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

5.-9.2. 2018

 

Lyžiarsky výcvik

Geravy

Kočiš

6.2. 2018

8:00 – 11:00

Návšteva divadelného predstavenia: Tri vlasy deda Vševeda (podľa zoznamu)

Spišská Nová Ves

Zalčíková, Jakubovičová

6.2. 2018

10:00

Čítanie v knižnici (VIII.C)

Mestská knižnica v Levoči

Švedová

6. 2. 2017

 

Tvorivá dielňa –ľudová výšivka

Denná izba 4. rodiny

Bc.Krištofóryová

9.2.2018

Od 10:00

Karneval ŠMŠ

ŠMŠ

Babejová B.

Ružbacká

Garneková

14.2.2018

14:00

Fašiangy

 

Ondrejková I.

14. 2. 2017

18:00

„Karaoke show“ – súťaž  speve

aula

Bartko

16.2. 2018

7:30

Generálka Miss Roma

Lipany

Hlavajová

16.2. 2018

10:00-12:30

Projektové vyučovanie: Hry na snehu (IV.A)

Levoča

Jakubovičová

19.2. 2018

14:00

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Aula

 

Szitáriová

20.2. 2018

13:55-15:20

Beseda: Zvládanie náročných životných situácií a stresu (žiaci VII.A, VIII.A, VIII.B, VIII.C)

Aula

Schneider

20. 2. 2017

18:00

Súťaž v čítaní čiernotlače

aula

Mgr.Petrovičová

23.2. 2018

 

Dentálna hygiena v ŠMŠ

ŠMŠ

Garneková

Podľa ponuky

 

Karneval na ľade

 

Rišová

Podľa pozvánky

 

Tanečná súťaž Pohyb bez bariér

Košice

Orlovská

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

IV.A - Jakubovičová

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1.2.2018

AUS ZP

Odvoz žiakov

Kicošová

5.2.2018

AUS ZP

Zvoz žiakov

Ďatková

6.2.2018

AUS

Košice, Hronská 15, Hlavná 77

Hurtuková, Ružbacká

8.2.2018

AUS

ZŠ Rožňava, Rim. Sobota

Dredan, Hlubovič

12.2.2018

AUS

MŠ, Spišská. N.V., Štefánikovo nám.

Hurtuková, Gibalová

13.2.2018

AUS

Skalité

Hurtuková, Dredan

15.2.2018

AUS

ZŠ Trebišov, ZŠ Trhovište, CŠPP Michalovce

Hlubovič, Jakubovičová, Dredan

16.2.2018

AUS

Lipany – Miss Roma

Hlavajová

20.2.2018

AUS

Martin, L.Mikuláš

Hurtuková, Dredan

22.2.2018

AUS

Vydrník, Hrabušice

Hurtuková

23.2. 2018

AUS

Lipany – Miss Roma

Hlavajová

23.2.2018

AUS ZP

Odvoz žiakov

Kopkášová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

 

Polročná klasifikácia žiakov v IŽK

Všetci vyučujúci

 

Export RIS

Kamenická, Netík

21.2.2018

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

22. 2. 2018

Dochádzka

Ostatní ped. zamestnaci

 

Odovzdať zápisnice a prezenčné listiny MZ a PK za 1. polrok (V. Kamenickej)

Vedúci MZ a PK

 

 

Návštevy školy

 

Dátum

Návšteva

Zodpovedný

12. 2. 2018

Študenti z Rakúska

Semanová

18. – 19. 2. 2018

Pracovníci únie pre nevidiacich zo Srí Lanky

Zalčíková

 

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

1.2.2018 na prvej hodine

Rozdávanie polročných vysvedčení

triedy

Triedni učitelia

7.2. 2018

FIV vedúcich zamestnancov

Prešov

Kamenická

19.2.2018

FIV vedúcich zamestnancov

Prešov

Kamenická

22.2.2018

Slávnostné zasadnutie MZ Levoča

Levoča

Múdra

Podľa dohody počas jarných prázdnin

Stretnutie prírodovednej PK  (Bratislava, Levoča)

Levoča

Učitelia MAT

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

9. 2. 2018

Piatok

Strižovský

10. 2. 2018

Sobota

Hardoň

11. 2. 2018

Nedeľa

Petrovičová

16. 2. 2018

Piatok

Krištofóryová

17. 2. 2018

Sobota

Bartko

18. 2. 2018

Nedeľa

Huszthyová

 

 

Dôležité termíny

 

1.2.2018 do 15:00

Povinný odchod z internátu

4.2.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

Do 23.2.2018

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

26.2. – 2.3.2018

Jarné prázdniny

23.2.2018 do 15:00

Povinný odchod z internátu

4.3.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

1.2.2018

Prednáška pre rodičov detí so zdravotným postihnutím. Téma: Kompenzačné

Aula  10:00 hod

p. Hlubovič

5.2.2018

Prednáška pre rodičov detí so zdravotným postihnutím. Téma: Kompenzačné pomôcky

Aula 8:30 hod

p. Hlubovič

 

 

 

 

 

 

 

Plánované kontroly a hospitácie

 

Múdra

Kontroly zamerané na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

 

Hospitácie zamerané na PŠ

 

Hospitácie so zameraním na plnenie školského vzdelávacieho programu

Netík

Kontrola dochádzky

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

 

Hospitácie zamerané na vyučovanie telesnej výchovy

Kamenická

Hospitácie v ŠZŠ

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie,

kontrola zápisníc metodického združenia a predmetových komisií

Huszthyová

Kontrola záznamov o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Hospitácie zamerané na prácu s deťmi  počas odpočinkovej činnosti.

Dredan

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, stanoveného pracovného času a  prestávok

Majerská

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dokumentácie

Gurčíková

Kontrola dezinfekcie prevádzkových priestorov

 

Kontrola dodržiavania termínu odovzdávania účtovnej a mzdovej uzávierky

 

 

Plánované aktivity v mesiaci marec

 

5.3.2018

Voľby rodičov do rady školy